Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejących urządzeń wodnych w strefie brzegowej jez. Tajty przy dz. nr 43/1, obręb Wilkasy

Komunikaty | 13 października 2017 08:21 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

 WÓJT GMINY GIŻYCKO

informuje

 

o wydaniu w dniu 13 października 2017 r. decyzji znak: RRG.6220.4.2017.8 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejących urządzeń wodnych w strefie brzegowej jez. Tajty przy dz. nr 43/1, obręb Wilkasy.

            Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, pok. nr 26 w godzinach urzędowania.