Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na przebudowę Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przetargi | 12 października 2017 15:44 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

 

 

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

al. 1 Maja 14

11 – 500 GIŻYCKO

 

tel.: +48 87 7324111

fax.: + 48 87 42 85 241

e-mail:urzad@gizycko.pl

www.bip.gizycko.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie

 

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego o

wartości szacunkowej do 30 000€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zamówienia:  „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej na przebudowę Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego”

 

 

 

 

 

                                              

Zamawiający :          Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

 

                  

 

 

                                                                                           ___________________________

podpis

 

 

                           

 

                                     

Giżycko, październik 2017 r.

1.    Informacje wprowadzające

 

1.1                       Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym narzecz Zamawiającego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej na przebudowę Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego” zgodnie z wymaganiami określonymi w poniższym publicznym zaproszeniu ofertowym.

 

a)    Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b)   Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2017 poz. 459 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 – ze zmianami).

 

1.2                       Dane Zamawiającego:

 

a)      konto bankowe:                                 Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

b)      nr konta bankowego:                          42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

c)      NIP:                                                    845-19-51-457

d)      adres do korespondencji:                   Urząd Miejski w Giżycku

                                                           al. 1 Maja 14

                                                           11 – 500 Giżycko

e)      znak postępowania:                            WPI.7011.5.6.2017.MC

f)       email do korespondencji:                       michalina.cieloszczyk@gizycko.pl

 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

2.     Opis przedmiotu zamówienia

 1.  
 2.  

2.1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej: budowlano – wykonawczej i kosztorysowej z opracowaniami, uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, urbanistyczno – architektonicznej koncepcji zagospodarowania terenu. Dokumentacja projektowa powinna być  zgodna z ustaleniami dokonanymi na etapie koncepcji oraz wzajemnie skorelowana pod względem sytuacyjno – wysokościowym i powiązań komunikacyjnych z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi.

 

             Dokumentacja powinna być podzielona na części:

              I  – przebudowa kanalizacji deszczowej;

              II – przebudowa Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

2.2.   Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej  zgodnie z ustawą Prawo budowlane winno obejmować:

a)      prace przygotowawcze i przedprojektowe:

 • inwentaryzacja działek wchodzących w zakres dokumentacji projektowejzwłaszcza szczegółów stanowiącychtreść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy do celów projektowania tj.
  • granice działek według istniejącego stanu prawnego
  • powierzchnię placu z rzędnymi,
  • małą architekturę krajobrazu,
  • wszystkie drzewa w obrębie działek objętych zamówieniem,
  • górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia dochodzących chodników
  • studnie (rzędne),
  • wpusty,
  • wjazd na plac,
  • rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich,
  • inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: oświetlenie, odwodnienie, itp.).

 

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Odległości między założonymi punktami dla profili podłużnych nie większe, niż co 5 m.

 

b)      opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

Zakres prac projektowych:

 • na podstawieistniejącej już koncepcji zagospodarowania Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego z wyłączeniem:
  • budowy zbiornika retencyjnego;
  • budowy parkingu podziemnego;
  • budowy obiektów kubaturowych.

 

W związku z rezygnacją z budowy parkingu podziemnego, należy zaprojektować funkcjonowanie placu jako parkingu. Należy wyznaczyć powierzchnię placu przeznaczoną na płatne miejsca parkingowe od pn. -     pt. w godzinach od 700 do 1600. W pozostałym czasie powierzchnia placu wyłączona z parkowania. Należy również przewidzieć teren wyznaczony dla postoju taksówkarzy, oraz uwzględnić projekt Mazurskiej Pętli Rowerowej zgodnie z załącznikami do niniejszego zaproszenia( Zał. graf. Nr 6. A,B).

 

 • ustalenie zakresu robót części podziemnej,

 

Projekt winien zakładać odwodnienie terenów utwardzonych do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kanalizacji deszczowej znajdującej się na działkach podanych w pkt. 3, ppk. 3.4. Należy przewidzieć powierzchniowe odwodnienie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego Dz. Nr 2 – 453 (wraz z ewentualną korektą spadków nawierzchni).

 

 • uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji i pozwoleń przez odpowiednie instytucje (PGE Dystrybucja S.A, PEC Sp.z o.o., PWiK Sp. z o. o., Telekomunikacja, Zarząd Dróg Powiatowych, Orange, Multimedia, Urząd Miasta Giżycko, Starostwo Powiatowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanych itp.);
 • uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • uzyskanie warunków podłączenia odwodnienia terenów utwardzonych;
 • projekt zagospodarowania terenu;
 • projekt budowlany z uzgodnieniami branżowymi wymaganymi przez Prawo Budowlane;,
 • projekty wykonawcze branży budowlanej, drogowej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej, przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, zieleni;
 • informacja BIOZ;
 • projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót;
 • projekt zmiany stałej organizacji ruchu;
 • wniosek na wycinkę drzew kolidujących z zakresem inwestycji (jeśli wymagane).

 

 

 

c)      część kosztowa powinna zawierać:

 • przedmiary robót;
 • kosztorysy inwestorskie.

                   UWAGA : przy ustalaniu cen jednostkowych należy stosować ceny jednostkowe określone na podstawie cen rynkowych, w tym danych z wcześniej zawartych umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji.

 

d)      Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

 

2.3.   Inne postanowienia

2.3.1.   Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- zaproszeniem do składania ofert,

- projektem umowy.

Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające.

2.3.2.   Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań.

2.3.3.   Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu ofert oraz przy zawieraniu umowy na wykonie prac projektowych, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji ponosi Wykonawca.

2.3.4.   Opracowania, o których mowa w punkcie2.2należy dostarczyć  w formie papierowej  w ilościach egzemplarzy podanych w tabeli – załącznik 3 DP oraz w postaci elektronicznej na płycie CD lub DVD -  1 kpl. w postaci nieedytowalnej .pdf oraz edytowalnej - dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, .docx, .rtf, rysunkowe: .dwg, .dxf,. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w ilościach egzemplarzy podanych wyżej oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD w formacie .pdf oraz edytowalnej .ath. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorysy inwestorskie będą stanowiły podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych.

2.3.5.   Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu dokonanie zgłoszenia realizacji robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę oraz opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na przebudowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją art. 29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 217 r, poz. 1579 z późn, zm,)

2.3.6.   Wykonawca wykona część kosztową dokumentacji w taki sposób, aby obejmowała 100% robót ujętych w dokumentacji projektowej.

 

2.3.7.   Dokumentacja projektowo – kosztowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami.

2.3.8.   Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków, opinii i uzgodnień dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.

 

2.3.9.    Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak aby w możliwie najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy.

 

2.3.10.           W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

2.3.11.           Zastosowane w projekcie materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.3.12.           Wykonawca z chwilą odbioru przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego własność ww. egzemplarzy opracowań.

2.3.13.           Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za wady zmniejszające wartość opracowania, w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi przez Zamawiającego, normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

2.3.14.           Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j.. Dz. U. z 2013 poz.1409 z późn. zm.) oraz Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 907), Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach, m.in.:

 1. a.      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 – z późn. zm.),
 2. b.      Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 poz. 1554 z późn. zm. ),
 3. c.       Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 124 z późn. zm.) 
 4. d.      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1422)
 5. e.       Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463)
 6. f.        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126)
 7. g.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.)
 8. h.      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm. )
 9. i.        Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1440 z późn. zm.)
 10. j.        Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.)
 11. k.      Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 328 z późn. zm.)
 12. l.        Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 poz.
  1074 art. 1)
 13. m.    Ustawa  Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017. poz.1215 art. 1)

3.     Termin i miejsce wykonania zamówienia

3.1.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

3.2.  Koncepcja wraz z zapisem elektronicznym powinna być przedstawiona w ciągu 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji koncepcji Wykonawca będzie mógł przystąpić do dalszego opracowania dokumentacji.

3.3.  Opracowanie stanowiące przedmiot umowy wraz z oświadczeniem o kompletności prac w terminie maksymalnym – 180 dni od dnia akceptacji przez Zamawiającego urbanistyczno – architektonicznej koncepcji Planu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

3.4.  Teren objęty zamówieniem:

3.4.1.   Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – Dz. Nr:  2 – 453; ( Zał. graf. Nr 6.F)

3.4.2.   Ul. T. Kościuszki – Dz. Nr: 2-442;( Zał. graf. Nr 6.C)

3.4.3.   Teren obejmujący odcinek między al. 1 Maja i ul. T. Kościuszki: Dz. Nr. 157/45; ( Zał. graf. Nr 6.C)

3.4.4.   Al. 1 Maja – Dz. Nr: 2-100/1;( Zał. graf. Nr 6.C)

3.4.5.   Ul. Kopernika –Dz. Nr: 2-454;( Zał. graf. Nr 6.D)

3.4.6.   Ul. Gimnazjalna - Dz. Nr:  2 – 453( Zał. graf. Nr 6.D)

3.4.7.   Ul. Mazurska –Dz. Nr: 2-155;( Zał. graf. Nr 6.E)

3.4.8.   Ul. Nowowiejska – Dz. Nr:  2-19/2;( Zał. graf. Nr 6.E)

3.4.9.   Ul. Konarskiego  - Dz. Nr:  2-443;( Zał. graf. Nr 6.D)

3.4.10.           Planowany odcinek kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Mazurską i ul. Nowowiejską: Dz. Nr: 2-147/23, 2-145/9, 2-146/1.( Zał. graf. Nr 6.E)

4.     opis sposobu  przygotowania oferty:

 

4.1.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.2.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.

4.3.Oferta musi obejmować  całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

4.4.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana: piórem, długopisem, na maszynie do pisania lub komputerze.

4.5.   Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych, lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione.Zaleca  się, aby  wszystkie  zapisane  strony  oferty  wraz  z   załącznikami do oferty  były ponumerowane  kolejnymi  numerami  i  spięte  (zszyte)  w  sposób  uniemożliwiający samoistną  dekompletację.  Upoważnienie  do  podpisania  oferty  powinno  być  dołączone  do oferty, o  ile  nie wynika  z  innych dokumentów  załączonych  przez  Wykonawcę.

4.6.   Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być  parafowane  własnoręcznie  przez  osobę  podpisującą  ofertę.

4.7.   Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty

4.7.1.   Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem –załącznik nr 1 do zaproszenia,

4.7.2.   Projekt umowy podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem –Załącznik nr 2 do zaproszenia,

4.7.3.   Wykaz zrealizowanych zamówień  - załącznik nr 4 do zaproszenia

4.7.4.   Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,  

4.7.5.   Oświadczenie, że Wykonawca dysponował będzie personelem przewidzianym do realizacji zamówienia posiadającym uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności  odpowiednie do realizacji zamówienia,

5.     Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest : 

 

-Michalina Cieloszczyk -Referent, WPI, UM Giżycka

tel. 87 73 24 120, e-mail: michalina.cieloszczyk@gizycko.pl

6.     Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

6.1.   Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2017 roku o godz. 1200.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

 

6.2.   Forma składania ofert:

a)      Na adres poczty elektronicznej podanej w pkt. 5, z nazwą zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego,nieedytowalnego pliku oraz zostać wysłana z żądaniem potwierdzenia odbioru, lub

b)      W zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

Opis powinien zawierać nazwę zamówienia oraz dane kontaktowe oferenta.

 

6.3.   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu19.10.2017 r., o godz. 1220 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

 

7.     Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny

 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

60pkt.

Termin wykonania

20pkt.

Doświadczenie

20 pkt.

 

 

7.1.   Kryterium – cena:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:   

Cp=Co/Cb×60pkt.

Gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej,

7.2.   Kryterium – termin wykonania:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium Termin wykonania (Tw) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

 

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu realizacji zadania zastrzegając, iż maksymalny termin realizacji wynosi 180 dni, w następujący sposób:

 

 • Termin realizacji 180– 0 punktów,
 • Termin realizacji 170 dni – 10 punktów,
 • Termin realizacji 160 dni i krócej– 20 punktów,

 

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 Formularza cenowego oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia). W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu realizacji, Zamawiający do kryterium oceny ofert przyjmie maksymalny termin realizacji, tj. 180 dni. Oferta z terminem realizacji 160 dni i krócej, otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

 

7.3.    Kryterium – doświadczenie:

Kryterium doświadczenie rozpatrywane będzie wg następujących zasad:

a)      Uwzględnione zostanie tylko doświadczenie projektanta który został zgłoszony w celu spełnienia warunku stawianego przez Zamawiającego

b)      Zamawiający będzie punktował doświadczenie w wykonaniu projektów budowlanych dotyczących budowy, przebudowy obiektów o charakterze podobnym do tej inwestycji (obejmujące  swoim zakresem tereny rekreacyjne),  które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed upływem terminu składania ofert.

c)      Liczba punktów w kryterium „doświadczenie” przyznawana będzie wg następującej zasady:

 • 5 projektów  i więcej – 20 punktów;
 • 3 projekty – 10 punktów;
 • 2 projektyi mniej – 0 punktów.

 

7.4.   Wynik całkowity

 

7.4.1.   Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj.przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 

Po = Cp + Or+ D,

Gdzie:

 

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”;

Or – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Termin realizacji”;

D - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Doświadczenie”.

7.4.2.   Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

7.4.3.   Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdymz kryteriów zostanieostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

7.4.4.   Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności gdy cena całkowita jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień.

7.4.5.   Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

7.4.6.   Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

8.     Postanowienia końcowe

 

8.1.  Zamawiający zastrzega prawo do:

a)      zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

c)      swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

d)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)      odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

8.2.  Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)      z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)      któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)      który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego

Zapisy pkt. 8.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

8.3  Okres związania ofertą:30 dni od daty terminu składania ofert.

 

 

9.     Załączniki

 

Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

 

a)      Załącznik nr 1 do zaproszenia   -  Formularz oferty cenowej

b)      Załącznik nr 2 do zaproszenia    -  Projekt umowy

c)      Załącznik nr 3 do zaproszenia- Zestawienia prac projektowych stanowiących przedmiot umowy

d)      Załącznik nr 4 do zaproszenia  - Wykaz zrealizowanych zamówień

e)      Załącznik nr 5 do zaproszenia - Istniejąca koncepcja urbanistyczno – architektoniczna Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku.

f)       Załącznik nr 6 do zaproszenia     - Część Graficzna:

                                                           A –  Mazurska Pętla Rowerowa,

                                                           B – Projekt organizacji ruchu,

                                                           C – Kanalizacja deszczowa – al. 1 Maja / ul. T. Kościuszki,

D – Kanalizacja deszczowa – ul. Kopernika, ul.  
Gimnazjalna, ul. Konarskiego,

E – Kanalizacja deszczowa – ul. Mazurska/ ul.  Nowowiejska,

F    -   Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Zaproszenie wraz z załącznikami zawiera 10 ponumerowanych stron.

 

Załączniki