Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo: część 1: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie część 2: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku biurowo - gospodarczego Gminy Strzegowo

Przetargi | 12 października 2017 11:10 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

 

Strzegowo 12.10.2017 r.

271.26.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo: część 1:  pełnienie  nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie część 2: pełnienie  nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku biurowo - gospodarczego Gminy Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 590496-N-2017 z dnia 2017-09-19 r.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.  2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo: część 1:  pełnienie  nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie  część 2: pełnienie  nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku biurowo - gospodarczego Gminy Strzegowo do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawcę:

 

Część 1:  pełnienie  nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.

ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów

Cena z VAT wybranej oferty wynosi:  18 327,00 zł

Termin płatności: 21 dni.

 

 

Część 2: pełnienie  nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku biurowo - gospodarczego Gminy Strzegowo

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.

ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów

Cena z VAT wybranej oferty wynosi:  8 610,00 zł

Termin płatności: 21 dni.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty ocenione jako najkorzystniejsze odpowiadają wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonano oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: „cena” i „termin płatności”. Wykonawca, którego oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryteria: „cena” i „termin płatności”. 

 

Część 1:  pełnienie  nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie 

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów w kryterium „cena”

waga 60 %

Liczba punktów w kryterium „termin płatności” waga 40 %

Łączna punktacja

1

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.

ul. Warszawska 70,

06-400 Ciechanów

60,00

28,00

88,00

2

PROJBUD – PROJEKT,

BUDOWA, NADZÓR

mgr inż. Grzegorz Siemianowski

ul. Kazimierza Pużaka 3

06-500 Mława

16,17

40,00

56,17

 

 

Część 2: pełnienie  nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku biurowo - gospodarczego Gminy Strzegowo

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów w kryterium „cena”

waga 60 %

Liczba punktów w kryterium „termin płatności” waga 40 %

Łączna punktacja

1

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.

ul. Warszawska 70,

06-400 Ciechanów

60,00

28,00

88,00

2

PROJBUD – PROJEKT,

BUDOWA, NADZÓR

mgr inż. Grzegorz Siemianowski

ul. Kazimierza Pużaka 3

06-500 Mława

9,57

40,00

49,57

Zamówienie nie obejmowało dopuszczenia lub ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzegowo

2. strona internetowa www.bip.strzegowo.pl

3. a/a

 

Wójt Gminy Strzegowo

                                                                                                                   

/-/ Wiesław Zalewski