Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji administracyjnej celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej sieci energetycznej nn0,4kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi w obrębie geodezyjnym Trelkowo Gmina Szczytno

Aktualności | 12 października 2017 10:53 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

że wydano decyzję celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek nr 41, 45/10, 45/11, 45/12, 45/13, 45/14, 45/24, 45/25 i 45/26, w miejscowości Trelkówko, obręb geodezyjny Trelkowo, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

 

 

          Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,                      ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno.

            Od opisanej powyżej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania                                     do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno w terminie 14 dni od daty  wywieszenia powyższego obwieszczenia.

                                                                                                                                                                                                       

           

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu  Gminy Szczytno, w miejscowości, w której realizowana jest inwestycja oraz na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl.