Bazagmin.pl

Aktualności

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Aktualności | 11 października 2017 15:25 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 11.10.2017 r.

Znak: OŚGO.6220.3.13.2017

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

     Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

z a w i a d a m i a m

 

strony postępowania, że w dniu 10.10.2017 r. zostało wydane postanowienie znak: OŚGO.6220.3.12.2017 nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy Gościeradów znak: OŚGO.6220.3.10.2017 z dnia: 06.10.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2711L Gościeradów – Kosin w gm. Gościeradów na odcinku od km 1+453,00 do km 3+983,00”.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gościeradów i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gościeradów oraz Sołectwa Łany i  Sołectwa Gościeradów Plebański.

Załączniki