Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie rowów odwadniających wzdłuż drogi w Sterławkach Małych.

Komunikaty | 11 października 2017 15:17 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie:  wykonanie rowów odwadniających  wzdłuż drogi w Sterławkach Małych.

 

                     Zakres robót :

       -  geodezyjne roboty pomiarowe.

       -  wykopy na odkład  pod rowy o przekroju 0,6m2 o głębokości 70 cm dł. 320mb

       - wykonanie przepustów pod zjazdy z rur PVC karbowanych fi 400 o łącznej dł.55mb.          z

       - wykonanie nawierzchni zjazdów  z kruszywa naturalnego 0-31,5mm C50/30 gr 30cm
          wraz  z zagęszczeniem pow. 70m2.

                      

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15.11.2017 r.

 

 Sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1)  w formie pisemnej, faxem (87/429 99 76), mailem (zeskanowaną ofertę z podpisem) na adres: ugg@ugg.pl,  lub w siedzibie Zamawiającego ewentualnie przesłać na adres Zamawiającego: do dnia  16.10.2017 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko z dopiskiem: Oferta na :  Wykonanie rowów odwadniających  wzdłuż drogi w Sterławkach Małych.

 

  1. Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1).

  2. Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

  3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową - musi więc obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np.: dostawa, montaż, materiały, stawka VAT, itp.).

  4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

  6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 1. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

  7. Osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
   Wojciech Malitka – tel. 87/429 99 41
   fax – 87/429 99 76
   e-mail: ugg@ugg.pl 

  8. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na zadanie, najkorzystniejsze cenowo dla Zamawiającego.

  9. Ocena ofert będzie następować dla każdego zadania oddzielnie.

  10. Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne zadania.

  11. Załączniki do ogłoszenia:

   1) druk oferty, 2) szkic sytuacyjnyWójt Gminy Giżycko

                           Marek Jasudowicz

Załączniki