Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zaproszenie do złożenia oferty na zadania: Ułożenie płyt drogowych w m. Sulimy, Bogacko, Wrony, Gajewo.

Komunikaty | 11 października 2017 15:05 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania:  Ułożenie płyt drogowych w m. Sulimy, Bogacko, Wrony, Gajewo.

 

Zadanie I : Wykonanie utwardzenia działki gminnej  płytami drogowymi– 230m2 (używane płyty
                     drogowe Zamawiającego) w m. Sulimy dz. nr 81/6:

 

                     Zakres robót :

 

                     -  geodezyjne roboty pomiarowe.

 

                      - wyrównanie terenu i profilowanie podłoża pod ułożenie płyt drogowych

 

                     - wykonanie podsypki pod płyty drogowe gr.15cm z kruszywa naturalnego
                          – 230,0m2

 

                     - załadunek i transport płyt drogowych do miejsca wbudowania ( miejsce
                        składowania – teren Gminnego Zakładu Komunalnego w Bystrym )

 

                     - ułożenie   nawierzchni z płyt drogowych 3,2m x 1,2m  - 230,00m2

 

 

 

Zadanie II : Wykonanie utwardzenia działki gminnej  płytami drogowymi– 444,00m2 (używane
                      płyty drogowe Zamawiającego) w m. Gajewo dz. nr 208/87

 

                     Zakres robót :

 

                     -  geodezyjne roboty pomiarowe.

 

                      - wyrównanie terenu i profilowanie podłoża pod ułożenie płyt drogowych

 

                     - wykonanie podsypki pod płyty drogowe gr.15cm z kruszywa naturalnego
                          – 444,0m2

 

                     - załadunek i transport płyt drogowych do miejsca wbudowania ( miejsce
                        składowania – teren Gminnego Zakładu Komunalnego w Bystrym )

 

                     - ułożenie   nawierzchni z płyt drogowych 3,2m x 1,2m  - 444,00m2

 

Zadanie III : Wykonanie utwardzenia działki gminnej  płytami drogowymi– 240m2 (używane
                      płyty drogowe Zamawiającego) w m. Bogacko dz. nr 162:

 

                     Zakres robót :

 

                     -  geodezyjne roboty pomiarowe.

 

                      - wyrównanie terenu i profilowanie podłoża pod ułożenie płyt drogowych

 

                     - wykonanie podsypki pod płyty drogowe gr.15cm z kruszywa naturalnego
                          – 240,0m2

 

                     - załadunek i transport płyt drogowych do miejsca wbudowania ( miejsce
                        składowania – teren Bogacka )

 

                     - ułożenie   nawierzchni z płyt drogowych 3,2m x 1,2m  - 240,00m2

 

Zadanie IV : Wykonanie utwardzenia działki gminnej  płytami drogowymi– 70m2 (używane
                      płyty drogowe Zamawiającego) w m. Wrony dz. nr 60:

 

                     Zakres robót :

 

                     -  geodezyjne roboty pomiarowe.

 

                      - wyrównanie terenu i profilowanie podłoża pod ułożenie płyt drogowych

 

                     - wykonanie podsypki pod płyty drogowe gr.15cm z kruszywa naturalnego
                          – 70,0m2

 

                     - załadunek i transport płyt drogowych do miejsca wbudowania ( miejsce
                        składowania – teren Wron )

 

                     - ułożenie   nawierzchni z płyt drogowych 3,2m x 1,2m  - 70,00m2 

 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15.11.2017 r.

 

 

 

 Sposób złożenia oferty

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1)  w formie pisemnej, faxem (87/429 99 76), mailem (zeskanowaną ofertę z podpisem) na adres: ugg@ugg.pl,  lub w siedzibie Zamawiającego ewentualnie przesłać na adres Zamawiającego: do dnia  16.10.2017 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko z dopiskiem: Oferta na :  Ułożenie płyt drogowych w m. Sulimy, Bogacko, Wrony, Gajewo.

 

 

 

  1. Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1).

  2. Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

  3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową - musi więc obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np.: dostawa, montaż, materiały, stawka VAT, itp.).

  4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

  6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 1. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

  7. Osoby do kontaktu z Wykonawcami:

           Wojciech Malitka – tel. 87/429 99 41 

           fax – 87/429 99 76

           e-mail: ugg@ugg.pl

      8.  Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na poszczególne zadania  najkorzystniejsze cenowo dla Zamawiającego.

      9.  Ocena ofert będzie następować dla każdego zadania oddzielnie.

      10. Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne zadania.

      11.  Załączniki do ogłoszenia:

      1) druk oferty,

 

Wójt Gminy Giżycko

 

                           Marek Jasudowicz


 

 

Załączniki