Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DO ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWĘ PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

Przetargi | 13 września 2017 14:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy:  09/17.

 

Zamówienie w związku z realizacją projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla  Osi  Priorytetowej  X „Edukacja  dla  Rozwoju  Regionu”  Działanie  10.1 „Kształcenie i rozwój  dzieci  i  młodzieży” Poddziałanie  10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowa nr RPMA.10.01.01-14-7193/16-00

dotyczy:

ZADANIE 3: WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWYCH

 

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:


Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby dostarczony dostarczany sprzęt i oprogramowanie w tym  system operacyjny był fabrycznie nowy, wcześniej nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodził z oficjalnego kanału dystrybucji.


Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga fabrycznie zainstalowanego oprogramowania przez producenta komputera. Zgodnie ze specyfikacją techniczną dysk twardy powinien zawierać partycję recovery – na której powinien znajdować się obraz systemu operacyjnego umozliwiający odtworzenie systemu w razie awarii.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA), o ile producent oprogramowania przewidział dla danego rodzaju oprogramowania tego rodzaju potwierdzenie jego autentyczności. Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego i wolnego od obciążeń osób trzecich, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz objętego gwarancją producenta. Posiadające wszelkie wymagane przez przepisy prawa pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania z nich przez Zamawiającego oraz osoby trzecie.

 

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje procedurę sprawdzającą legalność oprogramowania, jeżeli uzna, że oprogramowanie pochodzi z niewiadomego źródła lub budzi zastrzeżenia, co do jego legalności. Sprawdzenie, o którym mowa powyżej polegać będzie np. na weryfikacji autentyczności certyfikatów dostarczonych systemów u Producenta oprogramowania. Procedura będzie zależna od możliwości udostępnianych przez producenta oprogramowania.

 

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgłoszone pytania i udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

  


Zdjęcia