Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 w dniu 20 września 2017r.

Komunikaty | 13 września 2017 14:33 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 11 września 2017 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

w Płocku

OR-I.0002.7.2017

Mieszkańcy Powiatu Płockiego

 

                Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXVII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 20 września 2017r. (tj. środa) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Postulaty, interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. wraz z analizą opisową z wykonania zadań zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Płocku finansowanych z dotacji celowych za I półrocze 2017 roku.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

1) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 1),

2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego (druk nr 2),

3) zmian budżetu Powiatu Płockiego na rok 2017 uchwalonego uchwałą nr 215/XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku (druk nr 3),

4) udzielenia pomocy finansowej (druk nr 4),

5) zmiany uchwały nr 228/XXII/2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2017 na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w powiecie płockim zmienionej uchwałą   nr 250/XXV/2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2017 roku na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w powiecie płockim (druk nr 5),

6) zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Płocku (druk nr 6),

7) zmian w Statucie Powiatu Płockiego (druk nr 7),

8) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej mienia Powiatu Płockiego (druk nr 8),

9) uwzględnienia w projekcie prac nad powstaniem sieci śródlądowych dróg wodnych - utworzenia portu rzecznego na rzece Wiśle w miejscowości Nowy Duninów (druk nr 9),

10) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (druk nr 10).

8. Odpowiedzi na postulaty, interpelacje i zapytania radnych.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

10. Sprawy różne, w tym m.in.:

  • wolne wnioski i oświadczenia radnych.

11.Zamknięcie sesji.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady

/-/ Lech Dąbrowski

Załączniki