Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zaproszenie do złożenia oferty na : wykonanie i dostawę elementów małej architektury w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Gajewo, Sołdany, Sterławki Małe, Sterławki Średnie, Wronka.

Komunikaty | 13 września 2017 14:05 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania:  Wykonanie i dostawa elementów
            małej architektury w ramach  
zadań funduszy sołeckich w miejscowościach:
            Antonowo, Gajewo, Sołdany, Sterławki Małe, Sterławki Średnie, Wronka.


 

Zadanie I : Utwardzenie ulicy Radosnej 140m2 kostką betonową w m. Antonowo:

 

                     Zakres robót :

 

                     -  geodezyjne roboty pomiarowe.

 

                     - wykopy pod konstrukcje gr. 46cm, szer. 4,0m x dł. 35,0m = 64,4m3  
                         z transportem na odkład.

 

                      - profilowanie podłoża i zagęszczenie dna koryta 4,0 x 35,0 = 140m2

 

                      - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem  Rm = 1,5Mpa   
                        z betoniarni  gr 15cm wraz  z zagęszczeniem – 140m2

 

                     - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5mm C50/30 gr 20cm
                        wraz  z zagęszczeniem – 140m2

 

                     - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-
                        piaskowej 1: 4  gr. 3 cm. kostka kolor szary – 140m2

 

                     - oporniki betonowe na ławie betonowej z oporem : 10x25cm – 70mb,

 

                      

 

Zadanie II:  Dostawa i montaż  piłkochwytów na boisku do piłki nożnej
                      w m.Gajewo
                      1 x 20mb h = 4m

 

                     Zakres robót :

 

                     - dostawa i osadzenie w fundamentach betonowych słupków,

 

                     - rozciągniecie i zawieszenie siatki ocynowanej powlekanej oczko 40x40
                       w kolorze zielonym,
  
                     

 

Zadanie III:  Zakup i dostawa materiałów do budowy wiaty  stołów i ławek 
                     w m. Sołdany 

 

                     Zakres zamówienia :

 

   - Krokwie 6cm x 16cm x 250cm - 28szt

 

   - Jętki 6cm x 16cm x 310cm - 14szt

 

   - Murłaty 16cm x 116cm : 4szt. x 600cm, 3szt. x 300cm,

 

   - Miecze 16cm x 16cm : 14szt. x 110cm,

 

   - Słupy 16cm x 16cm : 12szt. x 230cm,

 

   - Płyta OSB /3-25 – 62,5m2

 

   - Gont bitumiczny kolor do uzgodnienia z zamawiającym 55m2

 

   - Cement : 20 worków po 25kg

 

   - Rynny 75mm – 22mb

 

   - Rury spustowe do w/w rynien – 22mb

 

   - uchwyty czołowe do rynien 40szt

 

   - Impregnat do drewna  kolor do uzgodnienia z zamawiającym – 15l

 

   - Gwoździe  dł. 300mm – 50szt.

 

   - Gwoździe  dł. 100mm – 5kg

 

   - Wkręty dł. 100mm - 2kg

 

   - Blacha do obróbek blacharskich powlekana 100x200 kolor do uzgodnienia
      z zamawiającym – 4 arkusze

 

   - Pręty gwintowane fi 30  dł. 1m – 6szt

 

   - Gwoździe papowe ocynkowane – 3kg

 

 

 

    Stoły

 

   - Deski gr. 50mm x 120mm x 3,2m – 60szt.

 

   - Impregnat do drewna  kolor do uzgodnienia z zamawiającym – 10l

 

   - Belki 8cm x 10 cm dł. 300cm – 10szt.

 

   - Wkręty dł. 100mm - 2kg

 

   - Śruby do drewna fi i dł. do uzgodnienia z zamawiającym – 2kg

 

                       

 

 

 

Zadanie IV : Wykonanie chodnika  kostką betonową gr. 8cm – 50m2 w m. Sterławki
                       Średnie:

 

                     Zakres robót :

 

                     -  geodezyjne roboty pomiarowe.

 

                      - rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych z podsypką 50m2wraz
                        z krawężnikiem i obrzeżem.

 

                     - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5mm C50/30 gr 5cm
                        wraz  z zagęszczeniem – 50m2

 

                     - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-
                        piaskowej 1: 4  gr. 3 cm. kostka kolor szary – 50m2

 

                     - obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem : 8x30cm – 50mb,

 

                     - krawężnik 15x30 na ławie betonowej z oporem – 50m2

 

Zadanie V : Wykonanie utwardzenia parkingu płytami drogowymi– 260m2 (używane płyty
                     drogowe Zamawiającego) w m. Sterławki Małe:

 

                     Zakres robót :

 

                     -  geodezyjne roboty pomiarowe.

 

                      - wyrównanie terenu i profilowanie podłoża pod ułożenie płyt drogowych

 

                     - wykonanie podsypki pod płyty drogowe gr.15cm z kruszywa naturalnego
                        0-31,5mm C50/30  – 260,0m2

 

                     - załadunek i transport płyt drogowych do miejsca wbudowania ( miejsce
                        składowania – teren Gminnego Zakładu Komunalnego w Bystrym )

 

                     - ułożenie   nawierzchni z płyt drogowych 3,2m x 1,2m  - 260,00m2

 

                    

 

Zadanie VI : Wykonanie wyrównania i dostawa czarnoziemu - teren rekreacji gminnej
                       w m. Wronka:

 

                     Zakres robót :

 

                      - mechaniczne plantowanie  terenu spycharka gąsienicową  4000m2

 

                      - dostawa czarnoziemu 66m3 i rozplantowanie.

 

 

 

 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.10.2017 r.

 

 

 

 Sposób złożenia oferty

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1)  w formie pisemnej, faxem (87/429 99 76), mailem (zeskanowaną ofertę z podpisem) na adres: ugg@ugg.pl,  lub w siedzibie Zamawiającego ewentualnie przesłać na adres Zamawiającego: do dnia  18.09.2017 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko z dopiskiem: Oferta na :  Wykonanie i dostawa elementów
            małej architektury w ramach 
zadań funduszy sołeckich w miejscowościach:
            Antonowo, Gajewo, Sołdany, Sterławki Małe, Sterławki Średnie,  Wronka.  

 

 

 

  1. Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1).

  2. Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

  3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową - musi więc obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np.: dostawa, montaż, materiały, stawka VAT, itp.).

  4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

  6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 1. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

  7. Osoby do kontaktu z Wykonawcami:

            Wojciech Malitka – tel. 87/429 99 41

            fax – 87/429 99 76

            e-mail: ugg@ugg.pl

      8. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na poszczególne zadania  najkorzystniejsze cenowo dla Zamawiającego.

      9. Ocena ofert będzie następować dla każdego zadania oddzielnie.

      10. Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne zadania.

      11. Załączniki do ogłoszenia:

  1. druk oferty,

 

Wójt Gminy Giżycko

                                                                                                                                                                                                                                                   Marek Jasudowicz


 

Załączniki