Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz Najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2I (i) m. 13

Komunikaty | 13 września 2017 13:35 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży na rzecz Najemcy z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Glinojeck, nieruchomość lokalową obejmującą komunalny lokal mieszkalny, znajdujący się w Glinojecku przy ul. Polnej 2I (i) m. 13, z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przypadającego na zbywany lokal.

Komunalny lokal mieszkalny, usytuowany na I piętrze budynku wielorodzinnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2I (i) m. 13, jest lokalem typu M – 4 o powierzchni użytkowej 59,00 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynoszącym 699/10000 części i piwnicą o powierzchni użytkowej 7,54 m2.                            

Wartość komunalnej nieruchomości lokalowej w Glinojecku przy ul. Polnej 2I (i) m. 13, po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 85% wartości rynkowej tego lokalu, wynosi: 13.531,65 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych 65/100). Powyższa kwota powiększona o koszty przygotowania lokalu do sprzedaży, stanowiła będzie cenę sprzedaży tego lokalu. Jednocześnie nabywca lokalu zobowiązany będzie do zapłaty pierwszej opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przypadającego na zbywany lokal.                                  

Wykaz w powyższej sprawie został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck od dnia 13 września 2017 r., do dnia    4 października 2017 r., a następnie po upływie tego terminu, przedmiotowa nieruchomość lokalowa zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na rzecz Najemcy tego lokalu.