Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 296, obręb Kożuchy Wielkie, gm. Giżycko.

Komunikaty | 13 września 2017 09:26 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

 

WÓJT GMINY GIŻYCKO

 

informuje

 

o wydaniu w dniu 13 września 2017 r. decyzji znak: RRG.6220.13.2017.7 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 296, obręb Kożuchy Wielkie, gm. Giżycko.

            Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, pok. nr 26 w godzinach urzędowania.