Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku.

Przetargi | 13 września 2017 08:57 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

 

NIP 845 19 51 457

tel.: +48 87 73 24 111

fax: + 48 87 42 85 241

mail: urzad@gizycko.pl

domena: www.bip.gizycko.pl

 

 

 

 

 

Zaproszenie

 

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

 

 

 

 

 

Nazwa zamówienia: 

Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku.

 

 

 

                                              

Zamawiający :                            

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

 

 

 

                                                                                           ___________________________

podpis

 

 

                                                                 

 

Giżycko, wrzesień 2017 r.

 

 

 

1.     Informacje wprowadzające

1.1    Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym narzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku.

a)      Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b)      Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz.459 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz.1579– ze zmianami).

1.2    Dane Zamawiającego:

a)      konto bankowe:                                 Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

b)      nr konta bankowego:                          42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

c)      NIP:                                                    845-19-51-457

d)      adres do korespondencji:                    Urząd Miejski w Giżycku

                                                           al. 1 Maja 14

                                                           11 – 500 Giżycko

e)      znak postępowania:                            WPI.042.2.17.17.MC

Uwaga:w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

2.     Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje:

a)      demontaż istniejących listew, transport i odpowiednie zutylizowanie,

b)      ułożenie izolacji przeciwwwilgociowej z paska papy termozgrzewalnej o szerokości 9cm i długości 33cm (wymiary takie aby nie wystawał poza obrys elementu drewnianego) między elementem betonowym, a drewnianą listwą,

c)      montaż dystansów do betonowych podpór na śruby takie same jak istniejące,

d)      wyrównanie poziomu siedzisk drewnianymi dystansami z drewna dębowego;

e)      listwy i dystanse 5×10[cm]

-        drewno dębowe,

-        klasa estetyczna III (dopuszczalne sęki średnicy powyżej 6mm, barwa i usłojenie elementów mogą się wyraźnie różnić),

-        klasa konstrukcyjna D30,

-        wilgotność do 18%,

-        deski strugane, fazowane,

f)       łączenie drewnianych elementów na wkręty hartowane, stożkowe - ilość i układ na podstawie rysunków.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

-        zaproszeniem do składania ofert,

-        dokumentacją techniczną,

-        przedmiarem robót,

-        projektem umowy.

Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. Podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu jest przede wszystkim projekt budowlany, z uwzględnieniem zmian w postaci:

- zmiany klasy estetycznej drewna dębowego z II na III;

- rezygnacji z malowania drewnianych elementów bezbarwnym preparatem olejowym;

- rezygnacja z wyrównania poziomu ławek poprzez wykopanie podpór betonowych, zagęszczania gruntu i ponownego wkopania. Wyrównanie poziomu ławek drewnianymi dystansami z drewna dębowego.

Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu ofert oraz przy zawieraniu umowy na wykonie robót gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji ponosi Wykonawca.

3.     Termin i miejsce wykonania zamówienia

3.1    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia w terminie 3 dni od podpisania umowy i zakończył w terminie do 16.12.2017 r.Wykonawca zapewni możliwość użytkowania obiektu w dni wolne od wykonywania prac.

3.2    Miejscewykonania zamówienia – Amfiteatr Twierdzy Boyen w Giżycku.

4.     Zawartość oferty

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   

4.1  Formularz oferty cenowej - przygotowany zgodnie ze wzorem –załącznik nr 1 do zaproszenia,

4.2  Projekt umowy  podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem –Załącznik nr 2 do zaproszenia,

4.3  Wypełniony Formularz wyceny robót, zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3 do zaproszenia.

4.4    Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,  

4.5    Oświadczenie, że Wykonawca dysponował będzie personelem przewidzianym do realizacji zamówienia posiadającym uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności  oraz wyposażeniem technicznym i produkcyjnym odpowiednim do realizacji zamówienia,

4.6    Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych, lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione.

5.     Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest : 

- Michalina Cieloszczyk, Referent, Wydział Planowania i Inwestycji

tel. 87 73 24 120, e-mail: michalina.cieloszczyk@gizycko.pl

 

6.     Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

6.1              Termin składania ofert upływa dnia 19. 09. 2017 roku o godzinie 1500.

6.2              Forma składania ofert:

a)      na adres poczty elektronicznej podanej w pkt. 5, z nazwą zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego,nieedytowalnego pliku oraz zostać wysłana za potwierdzeniem odbioru, lub

b)      w zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

Opis powinien zawierać nazwę zamówienia oraz dane kontaktowe oferenta.

6.3               Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2017 roku o godz. 1515 w siedzibie Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

 

 

7.     Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80 pkt.

Okres rękojmi

20 pkt.

7.1 Kryterium – cena

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Cp= C­o/Cb x 80 pkt.

Gdzie:

C – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej.

 

7.2 Kryterium – okres rękojmi:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium rękojmi (Or) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

Oferty w tym kryterium oceniane będą w następujący sposób:

a) 3 lata rękojmi – 0 punktów,

b) 4 lata rękojmi -  10 punktów,

c) 5 lat i więcej – 20 punktów.

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 Formularza cenowego oferty ( załącznik nr 1 do zaproszenia). W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu rękojmi, Zamawiający do kryterium oceny ofert przyjmie minimalny termin rękojmi, tj. 3 lata. Oferta z terminem rękojmi 5 lat i więcej otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

 

7.3 Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

 

Po = Cp + Or,

Gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”,

Or – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „ Okres rękojmi”

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

 

8.     Postanowienia końcowe

8.1 Zamawiający zastrzega prawo do:

a)      zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

c)      swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,

d)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)      odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

8.3  Okres związania ofertą: 7 dni od daty terminu składania ofert.

9.     Załączniki

9.1    Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

a)      załącznik nr 1 do zaproszenia -           Formularz oferty cenowej, 

b)      Załącznik nr 2 do zaproszenia            -           Projekt umowy ,

c)      Załącznik nr 3 do zaproszenia            -           Formularz wyceny robót,

d)      Załącznik nr 4 do zaproszenia            -           Przedmiar robót,

e)      Załącznik nr 5 do zaproszenia            -           Projekt budowlany,

f)       Załącznik nr 6 do zaproszenia            -           Pozwolenie nr 256/2017 z dn. 14.06.2017r.

g)      Załącznik nr 7 do zaproszenia -                     Pozwolenie na budowę nr 306.2017

Załączniki