Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo Część nr 2 Termomodernizacja budynku biurowo - gospodarczego Gminy Strzegowo

Przetargi | 12 września 2017 11:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

 

Strzegowo 12.09.2017 r.

271.16.2017

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 526461-N-2017; data zamieszczenia: 2017-06-07 r.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.  2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na zamówienie publiczne pn. Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie części 2  (Termomodernizacja budynku biurowo - gospodarczego Gminy Strzegowo) do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Usługi Ogólnobudowlane Urszula Zielińska

ul. 19 Stycznia 2a, 13-200 Działdowo

Cena z VAT oferty wynosi: 376 324,54

Dodatkowa gwarancja jakości (jakość) - 24 miesiące

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty ocenione jako najkorzystniejsze odpowiadają wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonano oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: „cena” i „jakość”. Wykonawca, którego oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryteria: „cena” i „jakość”. 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena” waga 60 %

Liczba punktów w kryterium „jakość”

waga 40 %

Łączna punktacja

1

EURODOM Jarosław Dąbkowski, Tłuchówek 44, 87-605 Tłuchowo

-

-

-

3

SOL-BET Usługi Remontowo-Budowlane Sołdański Paweł ul. Targowa 37, 09-200 Sierpc

41,25

40

81,25

4

Usługi Ogólnobudowlane Urszula Zielińska, ul 19 Stycznia 2a, 13-200 Działdowo

60,00

40

100,00

 Zamówienie nie obejmowało dopuszczenia lub ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzegowo

2. strona internetowa www.bip.strzegowo.pl

3. a/a

 

Wójt Gminy Strzegowo


/-/ Wiesław Zalewski