Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski zadania pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsu"

Przetargi | 11 sierpnia 2017 15:04 | Publikujący: Gmina Mirsk

 

 

 

Gmina Mirsk informuje, że na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: Nadzór Inwestorski zadania pn: Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku” Komisja Przetargowa zaproponowała:

 

I. Dla części zamówienia opisanego jako Zadanie nr 1:

 

W zakresie budowy sieci wodociągowej zasilającej tereny aktywności gospodarczej, wybór Oferty nr 1 złożonej przez Biuro Inwestorskie, Janusz Rybka z siedzibą przy ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław za cenę w wysokości 56.639,04 zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełniła wszystkie wymogi określone w SIWZ. Potencjał  techniczny i doświadczenie zawodowe Wykonawcy dają gwarancję należytego wykonania umowy.

Informacja o innych uczestnikach postępowania:

Do postępowania przetargowego złożono jedna ofertę.

Informacja o ofertach wykluczonych i odrzuconych:

Nie dotyczy

 

II. Dla części zamówienia opisanego jako Zadanie nr 2.

 

W zakresie budowy infrastruktury technicznej terenu aktywności gospodarczej, wybór Oferty nr 1 złożonej przez Biuro Inwestorskie, Janusz Rybka z siedzibą przy ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław za cenę w wysokości 55.850,61 zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełniła wszystkie wymogi określone w SIWZ. Potencjał  techniczny i doświadczenie zawodowe Wykonawcy dają gwarancję należytego wykonania umowy.

Informacja o innych uczestnikach postępowania:

Do postępowania przetargowego złożono jedna ofertę.

Informacja o ofertach wykluczonych i odrzuconych:

Nie dotyczy

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaakceptował propozycję Komisji Przetargowej w sprawie wyboru wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego przedmiotowego zadania. W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż wpłynęła tylko jedna oferta, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) podpisanie umowy wyznaczono na dzień 16.08.2017r.

Załączniki