Bazagmin.pl

Aktualności

Dnia 23 sierpnia 2017 roku o godz. 16.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Woźnikach

Aktualności | 11 sierpnia 2017 13:42 | Publikujący: Gmina Woźniki

KR.0002.28.2017

 

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 11.08.2017 roku

w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)


z w o ł u j ę

na dzień 23 sierpnia 2017 roku na godz. 1600

sesję Rady Miejskiej w Woźnikach

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchylenia uchwały Nr 256/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu Gminy Woźniki,

b) wniesienia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 246/XXV/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 19.04.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kamienicy,

c) regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki,

d) nadania nazwy terenowi przy OSP Psary,

e) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

f) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2017 rok,

g) zmiany uchwały Nr 220/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2017-2023.

5. Sprawy różne, interpelacje i wnioski radnych.

6. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

w Woźnikach

 

                                                                                            

 

Henryk Gorol