Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z otwarcia ofert, robota budowlana, zadanie pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu”; Ogłoszenie nr 557166- N-2017 z dnia 25.07.2017-r.

Przetargi | 11 sierpnia 2017 12:05 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

 

                                                                                                                                                  
Informacja z otwarcia ofert na „Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu”; Ogłoszenie nr  557166- N-2017 z dnia 25.07.2017-r.

 

                                                                                                              Starogard Gdański dnia 11.08.2017r

  

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 11.08.2017 r. o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 557166-N-2017z dnia 2017-07-25r ,  dla zadania  pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu”.

 

Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę brutto 308700,00 zł.

 

  1. Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i  terminem gwarancji zamówienia :

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty

zł brutto

Termin gwarancji

 

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA

Ul. Pomorska 26 A

83-200 Starogard Gdański

 644437,87

5 lat

 

  • Termin wykonania zamówienia 16.10.2017r.
  • Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane jednorazowo po odbiorze zrealizowanego w całości zadania.

 

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 Wójt Gminy Starogard Gdański