Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 562797 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wyk. adaptacji cz. bud.poszkolnego na pkt przedszkolny w Koteżach

Przetargi | 11 sierpnia 2017 11:09 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 11.08.2017r  o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 562797 z dnia 2017-08-03 r. na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniemAdaptacji części budynku poszkolnego na punkt przedszkolny w Koteżach”

  1. Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 5000,00 zł. brutto
  2. Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i  doświadczeniem  zawodowym osoby wskazanej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej :

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty

zł brutto

Doświadczenie/ilość zadań

 

1

Inwestycje Budowlane MARKON

Mariusz Konieczka

Ul. Piaskowa 13

83-200 Rokocin

 

5535,00

 

4

2

„PROJ-BUD” Franciszek Gontarz, Oś. 1000- lecia 3/9, 83-400 Kościerzyna

 

 

12300,00

 

4

3

Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski, 83-200 Starogard Gdański

Al. Wojska Polskiego 2B

 

6027,00

 

4

      3. Termin wykonania zamówienia 16.10.2017 r

      4. Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  uregulowanie należności nastąpi w jedną fakturą końcową po odbiorze robót wykonawcy  robót. Podstawą zapłaty będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, płatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania

 

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Z-ca Wójta

Marek Kowalski