Bazagmin.pl

Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu XXVII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

Aktualności | 11 sierpnia 2017 10:43 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

O G Ł O S Z E N I E

zwołuję XXVII (dwudziestą siódmą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 21 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

 2. Powołanie Sekretarza obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.

 5. Informacje z działalności międzysesyjnej:

  1. przewodniczącego Rady Gminy

  2. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

  3. przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

  4. przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

  5. sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

  6. zapytania radnych do przekazanych informacji

 6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz udzielane odpowiedzi.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. przekazania propozycji zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Węgorzewie;

  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2017 – 2022;

  3. zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2017 rok.

 8. Zapytania i informacje.

 9. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Ginkowska