Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko.

Komunikaty | 10 sierpnia 2017 09:11 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257)

 

 

Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa


         że do Wójta Gminy Giżycko 07.08.2017r. wpłynął wniosek Pana Mirosława Rutkowskiego reprezentującego firmę Biuro Projektów Elektrycznych „EL-PRIMA” złożony w imieniu PGE Dystrybucja S.A.
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy linii kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowymi w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko.

         Trasa planowanej linii planowana jest w granicach działek o numerach geodezyjnych 44/2, 543, 38/3 położonych w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko.

 

         Wymienione działki jest są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.