Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. zmiany studium

Komunikaty | 17 lipca 2017 15:25 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Załączniki