Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazw ulic w Domaniowie.

Aktualności | 17 lipca 2017 14:47 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

Domaniów, dnia  14 lipca 2017 r.

RIR.0051.2.2017

 

OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazw wszystkim ulicom w miejscowości Domaniów

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz uchwały nr VIII/51/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Domaniów (Dz. U. Woj. Dol. z 2011 r., Nr 137, poz. 2257), w związku z zarządzeniem nr 359/2017 Wójta Gminy Domaniów z dnia 14 lipca 2017 r.,

zawiadamiam

o konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazw ulic w miejscowości Domaniów

 

Konsultacje odbywać się będą na terenie miejscowości Domaniów w dniach od 25 lipca 2017 r. do 15 września 2017 r.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców miejscowości Domaniów w sprawie nadania nazw wszystkim ulicom we wsi Domaniów w celu uporządkowania numeracji porządkowej budynków oraz uzyskania akceptacji zaproponowanych nazw lub propozycji od mieszkańców.

Przebieg ulic, którym rozważane jest nadanie nazwy, wraz z propozycjami nazw, został przedstawiony na załączniku graficznym do Zarządzenia nr 359/2017 Wójta Gminy Domaniów z dnia 14 lipca 2017 r., z którym można zapoznać się:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaniów – pod adresem: www.ug_domaniow.bipgmina.pl ,

- w  Urzędzie Gminy Domaniów (pok. nr 8 – sekretariat lub pok. nr 3).

 

Opinie należy wyrazić poprzez wypełnienie i złożenie, w terminie w dniach od 25 lipca 2017 r. do 15 września 2017 r. , ankiety konsultacyjnej, której wzór został określony w załączniku  nr 1 do wyżej wymienionego zarządzenia.


Ankietę  konsultacyjną można pozyskać się w Urzędzie Gminy w Domaniowie (pok. nr 8 – sekretariat, pok. nr 3) oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaniów – pod adresem: www.ug_domaniow.bipgmina.pl.


Wypełnione i podpisane ankiety konsultacyjne mieszkańcy miejscowości Domaniów, posiadający czynne prawo wyborcze, mogą składać wyżej wskazanym terminie:

-  w sekretariacie Urzędu Gminy w Domaniowie pod adresem: Domaniów 56, (pok. nr 8), 

-  za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie skanu na adres: sekretariat@gminadomaniow.pl,

-  poprzez jej nadanie, w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na adres Urząd Gminy w Domaniowie, Domaniów 56, 55 – 216 Domaniów.


Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaniów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniowie, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

WÓJT GMINY DOMANIÓW

mgr Wojciech Głogulski

Załączniki