Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo

Przetargi | 17 lipca 2017 11:43 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 17.07.2017 r.

271.18.2017

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo

część 1:  Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół w Strzegowie i w Dąbrowie;

część 2. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół w Niedzborzu.

Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 532198-N-2017 z dnia 2017-06-13 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) niniejszym zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo, wybrano ofertę, złożoną przez Wykonawcę: 

W zakresie części nr 1: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół w Strzegowie i w Dąbrowie: Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. - B. Czaplicka, K. Czaplicki, 06-300 Przasnysz, ul. Makowska 108

W zakresie części nr 2: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół w Niedzborzu: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A., 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego "Grota" 12

Zgodnie z art. 91 ust. 1  pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj.:

Dla części nr 1:

Cena (60%), wiek taboru (20%), Czas reakcji Wykonawcy na podstawienie pojazdu zastępczego (20%).

Dla części nr 2:

Cena (60%), wiek taboru (20%), Czas reakcji Wykonawcy na podstawienie pojazdu zastępczego (20%).

Wybrane oferty spełniają wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegają odrzuceniu i uzyskały najwyższe liczby  punktów w odpowiednich częściach nr 1 i 2:

Dla części nr 1 oferta najkorzystniejsza uzyskała 95,00 punktów;

Dla części nr 2 oferta najkorzystniejsza uzyskała 95,00 punktów.

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący wykonawcy:

części nr 1:

  

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

pkt

 

 wiek taboru

pkt

 Czas reakcji Wykonawcy na podstawienie pojazdu zastępczego

pkt

Łączna liczba punktów

2

Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. - B. Czaplicka, K. Czaplicki, 06-300 Przasnysz, ul. Makowska 108

60,00

15

20

95,00

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A., 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego "Grota" 12

39,72

15

20

74,72

części nr 2:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

pkt

 

 wiek taboru

pkt

 Czas reakcji Wykonawcy na podstawienie pojazdu zastępczego

pkt

Łączna liczba punktów

1

Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. - B. Czaplicka, K. Czaplicki, 06-300 Przasnysz, ul. Makowska 108

37,46

15

20

72,46

4

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A., 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego "Grota" 12

60,00

15

20

95,00

1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzegowo

2. strona internetowa www.bip.strzegowo.pl

3. a/a

 

Wójt Gminy Strzegowo

                                                                             /-/ Wiesław Zalewski