Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej w technologii rur preizolowanych od kotłowni przy ul. Batorego do kotłowni przy ul. Nowowiejskiej 35 wraz z przyłączami do kompleksów wojskowych przy ul. Nowowiejskiej z jednoczesnym podłączeniem do istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Nowowiejskiej 8 w

Komunikaty | 19 czerwca 2017 14:20 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GIŻYCKA

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) z a w i a d a m i a m  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej w technologii rur preizolowanych od kotłowni przy ul. Batorego do kotłowni przy
ul. Nowowiejskiej 35 wraz z przyłączami do kompleksów wojskowych przy
ul. Nowowiejskiej z jednoczesnym podłączeniem do istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Nowowiejskiej 8 w Giżycku obejmującym swoim zakresem tereny działek o nr ewid. 2-93, 2-94/4.

 

            W związku z powyższym informuję, że z zakresem projektowanej inwestycji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Giżycku, al.1 Maja 14, pokój nr 114 (Wydział Planowania i Inwestycji) i zgłosić ewentualne uwagi lub zastrzeżenia w terminie do dnia 03.07.2017 r.

 

Załączniki