Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty | 19 czerwca 2017 14:18 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Uprzejmie informuję, że na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. z  2016  roku,  poz. 446 ze zm. )  zwołuję  XVII Sesję  Rady  Miejskiej w  Glinojecku  z  następującym  porządkiem  dziennym:

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
  3. Przyjęcie  protokołów  z  poprzednich  Sesji.
  4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
  5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
  6. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;

2)      w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;

3)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

4)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017;

5)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku za 2016 rok;

6)      w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Glinojeck na lata: 2017-2021;

7)      w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Glinojeck;

8)      w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób wykonania kanalizacji przy ul. Ciechanowskiej w Glinojecku oraz zasad pobierania przez ZGK opłaty za odbiór przyłącza kanalizacyjnego;

9)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Glinojeck;

10)  w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

11)  w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2017-2032.

       7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku za 2016 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2017 r.

       8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck dotycząca wydanych decyzji w sprawie opłat planistycznych w 2016 r.

       9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

  1. Zapytania i wolne wnioski.

 

         Informując  o  powyższym,  zapraszam do  udziału  w  obradach  Sesji,  która  odbędzie  się w  dniu 30 czerwca 2017  roku  o  godzinie  10.00  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miasta i  Gminy w Glinojecku.

 

 

                                                                                                                         /-/ Przewodniczący  Rady

 

                                                                                                                             Sikorski Grzegorz