Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego - autobusu Citroen Jumper

Przetargi | 19 czerwca 2017 13:26 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

                                                                          Nowe Miszewo, dnia 16 czerwca 2017 rok

 

PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO - AUTOBUSU

 

Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem”

w Nowym Miszewie

Ul. Pałacowa 2b

09-470  Bodzanów

Ogłasza III  przetarg na sprzedaż samochodu osobowego –autobus

 

1. samochód osobowy -autobus marki  Citroen Jumper:

- rok produkcji  2004

- poj. silnika 2800 cm3, ON

- liczba miejsc   15

Stan techniczny pojazdu:

Przebieg ok 480 tys km

Brak przeglądu technicznego pojazdu.

W silniku zerwany pasek rozrządu.

cena wywoławcza  2  400, 00 zł

Samochód można obejrzeć w dni robocze od godz. 8oo do godz. 15oona terenie Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Osobą do kontaktu jest Pan Roman Zieliński - Kierownik d/s Administracyjno – Gospodarczych.

Tel:kom  602 539 342

Ocena techniczna certyfikowanego rzeczoznawcy jest dostępna do wglądu w czasie oględzin samochodu.

Termin o miejsce przetargu – dnia  26.06.2017r.  godz.  1000

Dom Pomocy Społecznej „ Nad Jarem” w Nowym Miszewie ul Pałacowa 2b w pok. 2-kadry i płace.

Pisemna oferta powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:

Imię i nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

Miejsce i datę sporządzenia oferty, telefon kontaktowy, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia  26.06.2017 roku do godz. 930

pok. nr 2 w domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres:

Dom Pomocy Społecznej „ Nad Jarem”

Nowe Miszewo

Ul. Pałacowa 2b

09- 470 Bodzanów

Z dopiskiem na kopercie „oferta w przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu-autobusu marki Citroen Jumper”.

Złożone oferty są wiążące do czasu wyboru oferenta albo unieważnienia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Istotne warunki przetargu

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 240,00 zł. Wadium należy wpłacić na konto: 89 9042 0003 0000 1775 2000 0070 z dopiskiem „WADIUM-samochód marki Citroen Jumper’’ w BS Mazowsze ul. Warmińska 12, 09-408 Płock do dnia 23.06.2017 roku.

Wadium złożone przez Nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone.

2. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

3. Przetarg wygrywa Oferent, który zaoferował najwyższą cenę za pojazd objęty przetargiem.

4. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

5. O wyborze oferty Oferenci zostaną powiadomieni bezpośredni ustnie lub telefonicznie.

6. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do:

a) zawarcia umowy sprzedaży w terminie 3-ch dni od dnia powiadomienia.

b) wpłaty ceny zaoferowanej w przetargu najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży na konto bankowe Domu Pomocy Społecznej „ Nad Jarem „ w Nowym Miszewie.

7. Wydanie przedmiotu umowy sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłoczne po zapłaceniu zaoferowanej ceny.

8. Oferty, nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu, bądź złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

9. W przypadku ustalenia, ze kilki oferentów zaoferowało tą sama cenę na dany samochód, zamawiający wezwie ich do złożenia ofert uzupełniających.

 

 

Dyrektor

mgr Barbara Stańska Mackiewicz

 

 

Załączniki:

1. oferta,

2. umowa kupna sprzedaży.

Załączniki