Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 czerwca 2017 r.

Komunikaty | 19 czerwca 2017 08:18 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.15.2017.HP2.6

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 14 czerwca 2017 r.

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 06.06.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku działającej przez pełnomocnika Pana Jerzego Tabakę, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym to jest budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN/nN 15/0,4 kV oraz demontażu linii napowietrznej i urządzeń elektroenergetycznych SN 15 kV,  na działkach o nr ew.: 34, 61 i 132 w obrębie Kargoszyn gmina Ciechanów.

 

            Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czer-wca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.1)) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia.

 

            Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysowi wsi Kargoszyn z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                                               WÓJT GMINY CIECHANÓW

                                                                                                                                               Marek Kiwit