Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej w Zarzeczu ul.Zielona

Komunikaty | 22 maja 2017 09:52 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 19.05.2017r.

PPB.6733.1.2.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz.23), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 77 z poź. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 4.05.2017r. uzupełnionego 18.05.2017r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o. Zakład Gazowniczy w Jaśle w imieniu, której działa pełnomocnik P. Krzysztof Jasiński zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.:1992, 1964/2, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011/1, 2013/1, 2015/1, 2017, 2018 położonych w Zarzeczu ul. Zielona.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek