Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w postępowaniu przetargowym w części 2 wykonanie projektu i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie

Przetargi | 19 maja 2017 17:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

 

Strzegowo, 19 maja 2017r. 

Nr sprawy: 271.5.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 postępowaniu przetargowym w części 2

wykonanie projektu i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków

w Strzegowie

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) informuję, że Zamawiający – Gmina Strzegowo na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę –1 320 036,00 zł brutto, w tym   na część 1 –               1 032 216,00 zł brutto i na część 2 – 287 820,00  zł brutto

Do upływu terminu składania ofert na cześć 2 wpłynęły 4 oferty.

 

Streszczenie złożonych ofert  w części  2

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena w PLN brutto

Termin realizacji

Warunki płatności

doświadczenie projektanta

Okres gwarancji

1

SOLARTIME SP Z O.O. ul. Okulickiego 17

35-222 Rzeszów

232 396,20

30 listopada 2017

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

7 projektów

Inwerter fotowoltaiczny – 15 lat

Panele fotowoltaiczne – 15 lat

Konstrukcje – 15 lat

2

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K

Ul. Majora Hubala 157

95-054 Wola Zaradzyńska

175 433,49

30 listopada 2017

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

6 projektów

Inwerter fotowoltaiczny – 15 lat

Panele fotowoltaiczne – 15 lat

Konstrukcje – 15 lat

3

GRUPA 05 SP. Z O.O.

36-072 Świlcza 706B

215 793,36

30 listopada 2017

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

6 projektów

Inwerter fotowoltaiczny – 15 lat

Panele fotowoltaiczne – 15 lat

Konstrukcje – 15 lat

4

POL-SOLAR Sp. z o.o.

Ul. Zwoleńska 81 lok 6

04-761 Warszawa

189 021,45

30 listopada 2017

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

6 projektów

Inwerter fotowoltaiczny – 15 lat

Panele fotowoltaiczne – 12 lat

Konstrukcje – 15 lat

 

Zgodnie zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wykonawca  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

                                                                                                                Wójt Gminy Strzegowo 

 

                                                                                                               /-/ Wiesław Zalewski

Załączniki