Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - postępowaniu przetargowym w części 1 wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie

Przetargi | 19 maja 2017 17:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

 

Strzegowo, 19 maja 2017r. 

Nr sprawy: 271.5.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 postępowaniu przetargowym w części 1

wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) informuję, że Zamawiający – Gmina Strzegowo na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę –1 320 036,00 zł brutto, w tym   na część 1 – 1 032 216,00 zł brutto i na część 2 – 287 820,00  zł brutto

Do upływu terminu składania ofert na cześć 1 wpłynęły 2 oferty.

Streszczenie złożonych ofert  w części  1

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena w PLN brutto

Termin realizacji

Warunki płatności

doświadczenie projektanta

Okres gwarancji

1

STALBUDOM Sp. z o.o. ul. Zgoda 4/7

00-018 Warszawa

2 607 600,00 zł

od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

6 projektów

72 miesiące

2

VARIA TECH Sp. z o.o.

Al. Stanów Zjednoczonych 32 lok. U 15

04-036 Warszawa

1 682 904,87

od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

8 projektów 

96 miesięcy

 

Zgodnie zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wykonawca  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

Wójt Gminy Strzegowo 

                                                                                                                                                /-/ Wiesław Zalewski

Załączniki