Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Pełnienie nadzoru inwestorskiego: część I: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem, część II: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie

Przetargi | 19 maja 2017 15:00 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

 

 

 

 

 

 

Strzegowo, 19.05.2017 r.

271.8.2017   

           

 

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego:

część 1:  pełnienia  nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

część 2: pełnienia  nadzoru inwestorskiego nad budową mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie.

Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 506024-N-2017 z dnia 2017-05-11 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego:

część 1:  pełnienia  nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

część 2: pełnienia  nadzoru inwestorskiego nad budową mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie,

które odbyło się w dniu 19.05.2017 r. o godzinie 1315 w Urzędzie Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo pokój Nr 9, Gmina Strzegowo zamieszcza następujące informacje:

1) na sfinansowanie zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę: 26 400,72 zł z czego:

część 1: 20 644,32 zł,

część 2: 5 756,40 zł.

2) do dnia 19.05.2017 r. do godziny 13:00 wpłynęło:

część 1: 1 oferta,

część 2: 3 oferty.

3) oferty złożyli:  

część 1:         

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

(netto)

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

 (brutto)

częstotliwość pobytów inspektora nadzoru

(kryterium „jakość”)

1

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.

ul. Warszawska 70,

06 – 400 Ciechanów

skr. poczt. nr 78

23 900,00

29 397,00

pobyt inspektora nadzoru na placu budowy co drugi dzień realizacji robót

 

część 2:         

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

(netto)

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

 (brutto)

częstotliwość pobytów inspektora nadzoru

(kryterium „jakość”)

1

INTER-S NADZORY BUDOWLANE Stanisław Skrzeczyński

ul. M. Coopera 9B/6

01-315 Warszawa

12 000,00

14 760,00

pobyt inspektora nadzoru na placu budowy co drugi dzień realizacji robót

2

ADAPTEQ ENGINEERING

Jolanta Piasecka

ul. Szczęśliwa 16,

05-092 Łomianki

11 000,00

13 530,00

pobyt inspektora nadzoru na placu budowy co drugi dzień realizacji robót

3

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.

ul. Warszawska 70,

06 – 400 Ciechanów

skr. poczt. nr 78

2 800,00

3 444,00

pobyt inspektora nadzoru na placu budowy co drugi dzień realizacji robót

 

4) w zamówieniu nie wskazano i nie wymagano określenia okresu gwarancji.

5) termin wykonania zamówienia:  30.11.2017 r.

6) warunki płatności: zaakceptowano warunki płatności ustalone w projekcie umowy.

 

Zgodnie z rozdziałem XI ust. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik Nr 4a i 4b do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

 

   Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                                                    /-/ Wiesław Zalewski

Załączniki