Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu kompletowania dokumentów GK-6733.2.2017 z dnia 19.05.2017 r.

Komunikaty | 19 maja 2017 14:42 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 19.05.2017 r.

 

GK-6733.2.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu kompletowania dokumentów

 

 

        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm./
oraz z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego / Dz. U. z 2016 r., poz. 23 - tekst jednolity/

 

 zawiadamiam strony postępowania

 

że na wniosek: Gminy Woźniki, ul. Rynek 11 w Woźnikach, w imieniu, której działa
na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Grzegorz Matula, reprezentujący P.W. Eneco
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Karola Miarki 12, wszczęto postępowanie administracyjne i na obecnym etapie zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: 

 

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
poza granicami obszarów objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - w granicach działki nr ew.: 192/1,
położonej w miejscowości Psary”

 

 

 

       W związku z powyższym informuję o uprawnieniach do czynnego udziału
w postępowaniu, /wszystkie strony tego postępowania/ w każdym jego stadium,
co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. Informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać na piśmie uwagi, wnioski i zastrzeżenia.

Pisma należy składać w pokoju nr 29 Urzędu Miejskiego w Woźnikach ul. Rynek 11

 

 

                                                                                    Burmistrz Woźnik

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Niniejsze Obwieszczenie zostało umieszczone na BIP-ie 

oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Miejskiego

w  Woźnikach (piętro) w dniach od  19.05.2017 r. - 26.05.2017 r.

oraz przekazanie sołtysowi  sołectwa Psary

do wywieszenia na tablicy informacyjnej

w miejscowości  Psary w dniach

od  19.05.2017 r. - 26.05.2017 r.

Załączniki