Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej wraz z kanałem teletechnicznym w miejscowości Grajwo, gmina Giżycko.

Komunikaty | 19 maja 2017 13:35 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2016r. poz. 23 ze zm.).

 

Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa


że do Wójta Gminy Giżycko 18.05.2017r. wpłynął wniosek Pana Arkadiusza Faj reprezentującego firmę Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej wraz z kanałem teletechnicznym w miejscowości Grajwo.

Trasa projektowanej linii planowana jest w granicach działek o numerach geodezyjnych 122/9, 122/5, 149/23, 123/5, 75, 91/1 położonych w obrębie geodezyjnym Grajwo, gmina Giżycko.  

 

         Wymienione działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.