Bazagmin.pl

Aktualności

XXIII sesja Rady Gminy Suchożebry

Aktualności | 18 maja 2017 15:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zapraszam na obrady XXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry,  która odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku (piątek),  o godz.  900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja bieżąca Wójta Gminy Suchożebry.
 4. Informacja bieżąca Przewodniczącej Rady Gminy Suchożebry.
 5. Informacja nt. Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Suchożebry.
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Suchożebry
  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w at. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie w roku 2016.
 7. Stanowisko Komisji Rewizyjnej po kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Suchożebrach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suchożebry wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Suchożebry.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/65/2012 Rady Gminy Suchożebry w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla psychologa, pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagającego w szkołach prowadzonych przez gminę Suchożebry.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji statutowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pani Ewie Elżbiecie Gajowniczek tytułu „Zasłużony dla Gminy Suchożebry”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/180/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w miejscowości Wola Suchożebrska, stanowiącą własność Gminy Suchożebry.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchożebry oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 817 obręb Kownaciska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Suchożebry do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3614W Suchożebry-Brzozów w miejscowości Suchożebry”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3617W Siedlce-Korczew”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2017-2022.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 21. Zapytania i interpelacje radnych.
 22. Wolne wnioski.
 23. Przyjęcie Protokołu z obrad XXII sesji Rady Gminy Suchożebry.  
 24. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Suchożebry

Małgorzata Osińska