Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu drogi gminnej ulicy Przyjaźni w Łagiewnikach Małych

Przetargi | 18 maja 2017 12:53 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

                                                                                               Pawonków , dnia 18.05.2017r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Pawonków zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu drogi gminnej ulicy Przyjaźni  w Łagiewnikach Małych.

 

Zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30.000 Euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zakres zamówienia:

Zakresem zamówienia objęte są roboty budowlane związane z remontem nawierzchni drogi gminnej – ul. Przyjaźni w Łagiewnikach Małych. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera przedmiar robót oraz mapka , które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Oferent w ramach zamówienia powinien zabezpieczyć teren, oznakować miejsce robót a materiały nie nadające się do ponownego wykorzystania na budowie wywieźć i zutylizować. Koszt utylizacji ponosi Wykonawca. Cena jaką przedstawi wykonawca powinna zawierać wszelkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna zawierać :

-          wypełniony formularz ofertowy zał. Nr 1

-          uproszczony kosztorys ofertowy zgodny z załączonym przedmiarem robót wraz z    zestawieniami narzutów, robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych

 

Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia do dnia 22 czerwca 2017r.

 

CPV: 45233140-2 roboty drogowe

 

Kryterium oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Pawonków,  ul. Zawadzkiego 7 ,  42-772 Pawonków osobiście , kurierem lub pocztą na adres Urzędu w terminie do dnia 25.05.2017r. do godz.15.00.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty do Urzędu. Oferta złożona po upływie terminu składania ofert nie będzie rozpatrywana.

 

Kontakt z Zamawiającym:

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Leszek Matyja tel. 34/3534100

Oferent którego oferta zastanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie niezwłocznie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze oferty i terminie podpisania umowy.

Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeżeli oferent nie podpisze umowy we wskazanym terminie.

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załącznik:

  1. formularz ofertowy + wzór umowy
  2. przedmiar + mapka

 

 

Wójt Gminy Pawonków

Henryk Swoboda

Załączniki