Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE GR.6220.3.29.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Woźniki_SLU_1_20003, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 173, 287 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 21 kwietnia 2017 14:10 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 21 kwietnia 2017 r.

 

GR.6220.3.29.2015

 

DECYZJA

UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE

 

Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministraów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku inwestora LAND INVESTMENT Sp. z.o.o.,
ul. Nakielska 12/1, 42-600 Tarnowskie Góry, w imieniu  którego działa pełnomocnik Pan Łukasz Gałka, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Woźniki_SLU_1_20003, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m,
o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 173, 287 (zjazd z drogi), obejmująca m.in. elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV.

 

o r z e k a m

 

umorzyć w całości postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej  Woźniki_SLU_1_20003, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do
3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach  nr 173, 287 (zjazd z drogi), obejmująca m.in. elementy przyłącza energetycznego do sieci
15 kV, gdyż stało sie one bezprzedmiotowe.

 

UZASADNIENIE

 

            Wnioskiem z dnia 4 marca 2015 r. /data wpływu: 5 marca 2015 r./ Pan Łukasz Gałka pełnomocnik inwestora LAND INVESTMENT Sp. z o.o., ul. Nakielska 12/1, 42-600 Tarnowskie Góry, wystąpił do Burmistrza Woźnik o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Woźniki_SLU_1_20003, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 173, 287 (zjazd z drogi), obejmująca m.in. elementy przyłącza energetycznego do sieci 15kV, przewidzianej na działkach o nr ewidencyjnym  173, 287 (zjazd z drogi)  obręb ewidencyjny 240708_4.0005.AR_4 (Woźniki) w miejscowości Woźniki gm. Woźniki.

            Przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczone jest do przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym tut. Organ w dniu 22 kwietnia 2015 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu opinią sanitarną nr
NS-ZNS-523-10/15 z dnia 8 maja 2015 r. /data wpływu: 13 maja 2015 r./ zaopinował, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na
                                                                                                                                              

środowisko, jak również określił zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem nr WOOŚ.4240.290.2015.AS2.2 z dnia 1 czerwca 2015 r. /data wpłwu: 3 czerwca 2015 r./ wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu tego oddziaływania.

            Po zasięgnięciu w/w opinii, organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie nr GR.6220.3.20.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakresie sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, następnie w dniu 9 września 2015 r. postanowieniem nr GR.6220.3.22.2015 tut. Organ zawiesił dotychczasowe postępowanie administracyjne do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko.

            W dniu 16 lutego 2017 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek o wycofanie wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
W związku z tym, tut. Organ w dniu  8 marca 2017 r. wydał postanowienie nr GR.6220.3.26.2015 w sprawie podjęcia postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, a następnie w dniu 27 marca 2017 r. zawiadomieniem
nr GR.6220.3.28.2015 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji w sprawie umorzenia postepowania.
W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie zapoznała się z zebranym materiałem dowodowym.

            Zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego "gdy postępowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części".

            Wobec powyższego orzeczono jak w sentecji niniejszej decyzji.

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Woźnik w terminie 14 dni od dnia  doręczenia niniejszej decyzji.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Gałka – Pełnomocnik firmy LAND INVESTMENT Sp.z o.o., ul. Nakielska 12/1, 42-600 Tarnowskie Góry

2. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 KPA- niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Woźnikach /parter/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Woźnikach (www.bip.wozniki.pl ).

3. Właściciel nieruchomości, na której planowana jest inwestycja powiadominy zostaje na piśmie.

4. A/a

 

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22,
40-032 Katowice

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, ul. Dworcowa 17, 42-700 Lubliniec