Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO NETTO

Przetargi | 21 kwietnia 2017 13:02 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin 21.04.2017

Znak sprawy 02/17……

Gmina Regimin
06-461 Regimin 22

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD GMINY W REGIMINIE, REGIMIN 22,
                                                       06-461 REGIMIN

Zaprasza do złożenia oferty na: WYMIANE WIEŹBY DACHOWEJ WRAZ POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. GRZYBOWO

2. Nazwa przedmiotu zamówienia: WYMIANA WIEŹBY DACHOWEJ WRAZ POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. GRZYBOWO

Szczegóły zakresu i wielkości zamówienia przedstawione zostały w załączniku nr 1 (przedmiar robót)

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000 – 7 Roboty budowlane
45260000 – 7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne  
                       roboty specjalistyczne
45261210 – 9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320 – 3 Kładzenie rynien
45261410 – 1 Izolowanie dachu

2. Termin realizacji zamówienia: DO 30.06.2017 r.

3. Okres gwarancji:…36…  

4. Miejsce i termin złożenia oferty:   URZĄD GMINY REGIMIN
                                                                    REGIMIN 22
                                                                    06-461 REGIMIN
                                                                    POKÓJ NR 8 (SEKRETARIAT URZĘDU)

a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia……28.04.2017GODZ 10:00          

pisemnie osobiście lub pocztą, faksem, pocztą elektroniczną na adres poczty (zwierzchowski@regimin.pl) na Formularzu oferty.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego opatrzonej napisem

WYMIANA WIEŹBY DACHOWEJ WRAZ POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. GRZYBOWO
(nie dotyczy oferty przesłanej faksem lub pocztą elektroniczną).

6. Termin otwarcia ofert:……28.04.2017GODZ..10:30..         

7. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:…NAJNIŻSZA CENA…

8. Warunki płatności:            zgodnie z zapisami we wzorze umowy

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Krzysztof Zwierzchowski Tel.:23 681-17-56 WEW. 46

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zgodnie z art. 4 pkt 8  Pzp, przepisów tej ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przy udzielaniu takich zamówień i konkursów nie mają zastosowania przepisy Pzp, w tym dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej (odwołanie, skarga). Reasumując w w/w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy prawa zamówień publicznych.

Załączniki