Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATU DO SPRZEDAŻY PRZYNĘTY WĘDKARSKIEJ

Przetargi | 21 kwietnia 2017 12:13 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATU DO SPRZEDAŻY PRZYNĘTY WĘDKARSKIEJ

 

I.  ORGANIZATOR PRZETARGU

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5

NIP  845-16-91-482

Strona internetowa: www.ekomarinagizycko.pl

 

II. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod automat do sprzedaży przynęty wędkarskiej wraz z przyłączeniem do prądu.

2. Miejsce przeznaczone do wynajmu zlokalizowane jest w porcie pasażerskim Ekomarina
w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14A, przy pomieszczeniu kuchni portowej na zewnątrz budynku i pod zadaszeniem.

3. Okres na jaki będzie zawarta umowa najmu – od 15.05.2017 do 15.09.2017 r.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę podpisującą. W przypadku dostarczenia kopii dokumentu winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez osobę podpisującą ofertę.

 

3. Całość należy umieścić w zamkniętej kopercie. Oznakowanie koperty powinno zawierać:

a) nazwę i adres organizatora przetargu;

b) nazwę, adres i numer telefonu oferenta

c) koperta winna być opatrzona dopiskiem „Nie otwierać przed 08.05.2017 r.godz.9.00”.

 

4. Oferent może wycofać złożoną ofertę, składając pisemne oświadczenie woli organizatorowi przetargu, nie później niż do dnia 08.05.2017 r. do godz.8.30.

5. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Istotnych Warunkach Przetargu dokumenty.

 

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę do tego upoważnioną.

7. Każdy z Oferentów ma prawo uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W trakcie publicznego otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące ceny. Po zamknięciu publicznego otwarcia ofert nastąpi część niejawna przetargu -ocena ofert.

8. Po zakończeniu oceny ofert MOSiR niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o unieważnieniu przetargu.

9. MOSiR zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

10. MOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także zmiany warunków przetargu.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

Oferent przystępujący do przetargu na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem
na zainstalowanie automatu  do sprzedaży przynęty wędkarskiej zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)      kopię decyzji NIP oraz REGON,

 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Kryterium wyboru oferenta jest miesięczna cena netto stawki czynszu za wynajem powierzchni pod automat do sprzedaży przynęty wędkarskiej.

2. Wygrywa oferta z najwyższą miesięczną opłatą ryczałtową netto za przedmiot najmu ( nie niższa niż cena wywoławcza.)

3. Cenę wywoławczą (minimalną) miesięczną ustala się w wysokości:

250,- zł netto

 

VI. WYJAŚNIENIA

1. Oferent może zwracać się z prośbą o wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, telefonicznie (509 805 635) lub mailowo: ekomarina@gizycko.pl

2. Oferent może przed złożeniem oferty zapoznać się z miejscem świadczenia usługi.

3. Do kontaktów z Oferentami w sprawie postępowania upoważniony jest:

 Kierownik Portu – Dariusz Klimaszewski (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00 tel. 509 805 635 ).

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podany (liczy się data i godzina wpływu do biura MOSiR-u) lub złożyć osobiście do dnia 08.05.2017 r. do godz.8.30.

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu  dnia 08.05.2017 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora MOSiR w Giżycku.

3. O wyborze oferty Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

 

IX. ZAWARCIE UMOWY

1. Podpisanie umowy nastąpi nie później niż 12.05.2017 r.

2. Oferty niezgodne z warunkami przetargu zostaną odrzucone.

Załączniki