Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja o XXX sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Aktualności | 21 kwietnia 2017 10:50 | Publikujący: Urząd Gminy w DobrzycyPrzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
odbędzie się XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
6. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego Gminy Dobrzyca w 2016 r.
7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dobrzyca.
8. Podjęcie uchwał:

a) nr XXX/261/2017 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dobrzyca na lata 2017 – 2021”,
b) nr XXX/262/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobrzyca,
c) nr XXX/263/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2017 – 2024,
d) nr XXX/264/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.,
e) nr XXX/265/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego,
f) nr XXX/266/2017 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach przez Gminę Dobrzyca,
g) nr XXX/267/2017 w sprawie utworzenia „Gminnej Spółki Komunalnej w Dobrzycy” z ograniczoną odpowiedzialnością.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady
(-) Witalis Półrolniczak