Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 26 kwietnia 2017 r.

Aktualności | 21 kwietnia 2017 10:42 | Publikujący: Urząd Gminy w DobrzycyInformujemy, że w dniu 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.

 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów ze wspólnych posiedzeń komisji, które odbyły się w dniach 20.02.2017r. oraz 28.03.2017r.
4. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
5. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego Gminy Dobrzyca w 2016 r. 
6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dobrzyca. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dobrzyca na lata 2017 – 2021”,
b) w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobrzyca,
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2017 – 2024,
d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.,
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego,
f) w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach przez Gminę Dobrzyca,
g) w sprawie utworzenia „Gminnej Spółki Komunalnej w Dobrzycy” z ograniczoną odpowiedzialnością.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek