Bazagmin.pl

Aktualności

SESJA XXXI - 27 kwietnia 2017 r.

Aktualności | 20 kwietnia 2017 07:46 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XXXI sesję, która odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Stan dróg i oświetlenia w Gminie Mirsk:
   a) wystąpienie Burmistrza,
   b) wystąpienie zaproszonych gości,
   c) dyskusja,
   d) podjęcie ewentualnych wniosków.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego pomiędzy Gminą Gryfów Śląski a Gminą Mirsk,
   b) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk i zwołania jej pierwszego posiedzenia,
   c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk,
   d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk,
   e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk,
   f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk,
   g) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mirsk na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej,
   h) wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości,
   i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mirsk na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
 3. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk z kontroli inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej, przesyłowo – rozdzielczej w Krobicy, Orłowicach, Mroczkowicach i w Mirsku wraz z Stacją Uzdatniania Wody w Krobicy”.
 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.
 6. Sprawy różne.
 7. Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącej Rady.

Jednocześnie informuję, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 1600 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Mirsk.
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Omówienie materiałów na sesję w dniu 27.04.2017 r.
 2. Sprawy różne.