Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "Roboty drogowe remontowe w zakresie napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Mirsk w roku 2017r."

Przetargi | 20 marca 2017 21:49 | Publikujący: Gmina Mirsk

                              Mirsk.2017.03.20

DrG.271.11.2017.2
O G Ł O S Z E N I E

 o zamówieniu na roboty budowlane  o wartości poniżej 5.225.000 EURO

na: „Roboty drogowe remontowe w zakresie napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Mirsk w roku 2017”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 – 7 Roboty budowlane

45233220 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni drogowych (remonty cząstkowe)

44132000 – 4 Elementy przepustów

45232000 – 2 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

45112100 – 6 Roboty w zakresie kopania rowów

45233280 – 5 Wznoszenie barier drogowych

1. Zamawiający: GMINA  MIRSK,  59-630 Mirsk,  Pl. Wolności 39

tel. 756470440, fax: 75 6470469,  www.mirsk.pl  e:mail: gmina@mirsk.pl

 

2.Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony.

 

3.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej http//bip.mirsk.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mirsk.

 

4.Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w roku 2017 robót drogowych remontowych w zakresie napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Mirsk w podziale na sześć zadań: Zadanie I – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych( w ilości ok.1.400m2 przy głębokościach wyboi 4cm(ok.300m2), 6cm(ok.800m2), 8cm(200m2) i 10cm(100m2) oraz regulacja urządzeń podziemnych(ok. 50 szt.), Zadanie II – remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanych( w ilości ok.  3.000 m2), Zadanie III – montaż ścieków drogowych betonowych(ok. 100 mb), remonty przepustów(ok. 24 mb w tym 400/18 m, 500/6m- Mlądz, Giebułtów i Przecznica). Zadanie IV – oczyszczanie rowów z namułu  ok. 3000 mb(Giebułtów, Gajówka, Gierczyn). Zadanie V - montaż barier drogowych stalowych( w ilości  150 mb – Kamień i Rębiszów),

Zadanie VI – remonty dróg w technologii ręcznego wbudowania masy bez wycinania krawędzi ( w ilości ok. 25,0 ton masy bitumicznej ).

Technologia wykonania robót drogowych remontowych została określona w specyfikacjach Technicznych oraz Warunkach wykonania robót drogowych, które stanowią załączniki do SIWZ.

 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości lub wymogu składania ofert wariantowych.

 

6.Wymagany termin wykonania:

do 15.12.2017r – dla zadań I, II, III, IV, VI oraz dla zadania nr V do 30.06.2017r.

 

7.Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)     kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - NIE DOTYCZY,

b)     sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Posiadają polisę OC od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą jak 150.000,00 zł.

c)     zdolności technicznej lub zawodowej -  o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem zawodowym legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

  • Wykonawca powinien się wykazać wykonaniem co najmniej: dla zadania I - 1200 m2 remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, dla Zadania II wykonaniem  minimum 2500m2 remontów nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, dla Zadania III wykonanie minimum 20 mb przepustów drogowych o średnicy minimum 40 cm., dla Zadania IV wykonaniem oczyszczenia przynajmniej 2500 m rowów przy drogach publicznych, dla Zadania V  wykonanie montażu minimum 100 mb barier stalowych ochronnych, dla VI  - nie wymaga
  • Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W  wykazie wszystkich osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wymagane jest dodatkowo wykazanie 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami drogowymi zgodnie z wymaganymi ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz posiadają aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków branżowej Izby Inżynierów oraz przy zadaniach I, II i VI wykazanie minimum 1 osoby posiadającej uprawnienia na walce drogowe natomiast dla zadań III i IV 1 osoby z uprawnieniami na koparko – ładowarkę. 

2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których mowa powyżej zostanie spełniony  jeżeli  jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie spełnia ww. warunek.

3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o których mowa w  SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

4.Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

Podstawy wykluczenia:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

 

7.1.Wykaz oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP należy przedłożyć:

1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,

2)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3)kopię dokumentu(polisy OC) potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą jak  150.000,00 zł.

4)wykaz robót i wykazanie minimum: 1 dla zadania I - 1200 m2 remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, dla Zadania II wykonaniem  minimum 2500m2 remontów nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, dla Zadania III wykonanie minimum 20 mb przepustów drogowych o średnicy minimum 40 cm., dla Zadania IV wykonaniem oczyszczenia przynajmniej 2500 m rowów przy drogach publicznych, dla Zadania V  wykonanie montażu minimum 100 mb barier stalowych ochronnych, dla VI  - nie wymaga potwierdzenia.

 5)wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego a w szczególności wykazanie że:

  • dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami drogowymi zgodnie z wymaganymi ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz posiadają aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków branżowej Izby Inżynierów oraz przy zadaniach I, II i VI wykazanie minimum 1 osoby posiadającej uprawnienia na walce drogowe natomiast dla zadań III i IV 1 osoby z uprawnieniami na koparko – ładowarkę. 

 

A.W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

B.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów (załącznik nr 2a do SIWZ).

7.2.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności  wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)       zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)       oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju                 z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

7.3.  Inne dokumenty:

  1. Formularz oferty.
  2. Parafowany formularz umowy.

 

Informacje dla wykonawców zagranicznych (jeśli dotyczy)

Wykonawcy zagraniczni zobowiązani są do przedstawienia odpowiednich dokumentów określonych                w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r z dnia  27 lipca 2016r poz. 1126).

 

8.Wadium przetargowe – zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena –  100 %  dla każdego zadania.

 

10. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem  „Oferta przetargowa na –  roboty drogowe remontowe – Zadanie/a nr….” należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39, pokój nr 1 (sekretariat do dnia 05.04.2017 do godz. 11:00).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – w zakresie realizacji poszczególnych zadań: Zadanie I – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz regulacja urządzeń podziemnych, Zadanie II – remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, Zadanie III – montaż ścieków drogowych betonowych, remonty przepustów, Zadanie IV – oczyszczanie rowów z namułu, Zadanie V - montaż barier drogowych stalowych. Zadanie VI – remonty dróg w technologii ręcznego wbudowania masy bez wycinania krawędzi.

 

 

11.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

13.Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

 

14.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej dla dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

15.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy pzp  natomiast nie przewiduje udzielania zamówień  sektorowych zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt.3. 

 

16.Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych   nr  47492 - 2017   z dnia 20 marca  2017r.

 BURMISTRZ

Miasta i Gminy Mirsk

Andrzej Jasiński

 

 

Załączniki