Bazagmin.pl

Aktualności

ZAPROSZENIE NA XXVII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

Aktualności | 20 marca 2017 15:26 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

XXVII SESJA

VII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 27 marzec 2017r.

o godz. 13 00  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy.

4. Informacja na temat bezpieczeństwa, porządku publicznego i ewentualnych zagrożeń w Gminie Harasiuki oraz podejmowanych działań profilaktycznych przez Komendę Powiatową Policji w Nisku i Posterunek Policji w Harasiukach w 2016r.

5. Informacja dotycząca zagrożeń pożarowych, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Harasiuki oraz edukacja i profilaktyka w tym zakresie w 2015r.

6. Informacja dotycząca ochrony zdrowia, działań prozdrowotnych i specjalistycznej opieki medycznej oraz o realizowanych programach profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Harasiuki w 2016r.

7. Informacja Kierownika Biura Powiatowego w Nisku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o realizacji dopłat bezpośrednich dla rolników na terenie Gminy Harasiuki i Powiatu Niżańskiego w 2016r.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2016 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

10. Informacja na temat sytuacji organizacyjnej i finansowej Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie funkcjonowania obiektów i urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej oraz ściągalności opłat za dostawę wody i odbiór ścieków w 2016r.

11. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

12. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

13. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Harasiuki na rok 2017.

14. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

15. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

16. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Harasiuki, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

17. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Harasiuki, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

18. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach.

19. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Wolne wnioski i informacje.

22. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący 

      Rady Gminy

                                                                 /-/  Dariusz Łebko

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 27 marzec 2017 r.

o godz. 11 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Informacja na temat bezpieczeństwa, porządku publicznego i ewentualnych zagrożeń w Gminie Harasiuki oraz podejmowanych działań profilaktycznych przez Komendę Powiatową Policji w Nisku i Posterunek Policji w Harasiukach w 2016r.

3. Informacja dotycząca zagrożeń pożarowych, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Harasiuki oraz edukacja i profilaktyka w tym zakresie w 2015r.

4. Informacja dotycząca ochrony zdrowia, działań prozdrowotnych i specjalistycznej opieki medycznej oraz o realizowanych programach profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Harasiuki w 2016r.

5. Informacja Kierownika Biura Powiatowego w Nisku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o realizacji dopłat bezpośrednich dla rolników na terenie Gminy Harasiuki i Powiatu Niżańskiego w 2016r.

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2016 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

8. Informacja na temat sytuacji organizacyjnej i finansowej Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie funkcjonowania obiektów i urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej oraz ściągalności opłat za dostawę wody i odbiór ścieków w 2016r.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Harasiuki na rok 2017.

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Harasiuki, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Harasiuki, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach.

17. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

18. Dyskusja i wolne wnioski.

19. Zamknięcie posiedzenia

 

   Przewodniczący  Komisji 

/-/ Andrzej DEMIDOWSKI

/-/  Bożena MAŁEK

/-/ Teresa KARGOL