Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z otwarcia z ofert - ,,Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkól podstawowych oraz gimnazjum w ramach projektu Cyfrowa edukacja w szkołach gm. Kowale Oleckie”

Przetargi | 20 marca 2017 14:43 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Kowale Oleckie dn. 20.03.2017 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: IGKm.271.2.2017.mk na zadanie pn.: ,,Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkól podstawowych oraz gimnazjum w ramach projektu Cyfrowa edukacja w szkołach gm. Kowale Oleckie” Wójt Gminy Kowale Oleckie działający w imieniu Gminy Kowale Oleckie na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi:  296 627,00 zł brutto.

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminami wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunkami płatności.

 

Nr oferty

Firma i adres Wykonawcy

Cena oferowana brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Elmar Anna Karnas, 36-030 Błażowa, ul. 3-go Maja 1/3

cz. zam. nr 1 -  87 073,72 zł;

cz. zam. nr 2 -  104 861,98 zł;

cz. zam. nr 3 -  105 205,02 zł

7 dni

2-5 lat

30 dni

2.

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o., 26-600 Radom, ul. Wolności 8/4

cz. zam. nr 1 -  60 772,75 zł;

cz. zam. nr 2 -  63 048,25 zł;

cz. zam. nr 3 -         76 167,00 zł

7 dni

2-5 lat

30 dni

3.

PHU BMS Sp. J. Z. Bielecki, 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22

cz. zam. nr 1 -  63 740,05 zł;

cz. zam. nr 2 -  77 688,70 zł;

cz. zam. nr 3 -            77 614,19 zł

7 dni

2-5 lat

30 dni

4.

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, 20-424 Wrocław, ul. Krakowska 29C

cz. zam. nr 1 -  54 930,10 zł;

cz. zam. nr 2 -  59 551,80 zł;

cz. zam. nr 3 -            68276,10 zł

7 dni

2-5 lat

30 dni

5.

WEB-Profit Maciej Kuźlik, 41-940 Piekary Ślaskie, ul. Spokojna 18

cz. zam. nr 1 -  69 126,50 zł;

cz. zam. nr 2 -  81 634,00 zł;

cz. zam. nr 3 -            82 261,00 zł

7 dni

2-5 lat

30 dni

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Wójt Gminy Kowale Oleckie

Krzysztof Locman