Bazagmin.pl

Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wieliczki w dn. 30 marca 2017 r.

Aktualności | 20 marca 2017 13:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) zwołuję na dzień  30 marca  ( czwartek ) 2017 r.  o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Wieliczkach obrady XXVI  Sesji Rady Gminy Wieliczki.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu  z obrad ostatniej  sesji.                

3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia za rok 2016 oraz plan finansowy na 2017 rok.

6. Informacja z przebiegu zimowego utrzymania dróg i plan prac remontowych na drogach gminnych i powiatowych.

7. Przyjęcie oświadczenia w sprawie zamiaru budowy „ Centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, biogazownia oraz ujęcie wód podziemnych” w miejscowości Imionki w Gminie Olecko.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia  w Wieliczkach;

b)dostosowania sieci szkół  podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego;

c) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2017-2026;

e) zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2017 r.

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10.  Wolne wnioski i informacje - głos dla gości uczestniczących w sesji.

11. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mirosław Borowski