Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

 przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju napędowego” o wartości

  szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo

 Zamówień Publicznych.

Załączniki