Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenia że w dniu 20.03.2017r. na wniosek Pracowni Projektowo-Inwestycyjnej Inżynieria Sanitarna, mgr inż. Sławomir Matuszak z siedzibą przy ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak: OŚ.6220.18.2016.AS dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pakowej, w Gniewkowie na działkach o numer

Komunikaty | 20 marca 2017 09:21 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ                                                                           Gniewkowo, dnia  20.03.2017r.

GNIEWKOWA                                     

 

OŚ.6220.18.2017.AS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz  Gniewkowa  działając  na  podstawie  art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.  poz. 353 ze zm.),

     zawiadamia

 

że w dniu 20.03.2017r. na wniosek Pracowni Projektowo-Inwestycyjnej Inżynieria Sanitarna, mgr inż. Sławomir Matuszak z siedzibą przy ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno, została  wydana  i  zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o  braku  potrzeby  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na  środowisko znak: OŚ.6220.18.2016.AS  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pakowej, w Gniewkowie na działkach o numerach ewidencyjnych: 31/2, 1/3, 31/3, 19/1, 22/30, 22/13, 463/5, 23, 22/4, 25/6, 25/10, 24/2, 39/1, 40/5, 463/6, 464/1, 469/4, 470/2, 461/12, 461/14, 461/9, 461/8, 461/7, 461/6, 461/5, 40/4”.

     Z niniejszą decyzją, dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z  Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony  Środowiska  w  Bydgoszczy oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu  można  zapoznać  się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie  przy  ul. 17  Stycznia  11  pok. Nr 25, w poniedziałek od 7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 17.00, w środę i czwartek od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 14.00.

                 Zgodnie  z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r.  poz. 23),   zawiadomienie  stron  postępowania  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni  od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

                Niniejsze obwieszczenie zostaje  umieszczono  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Gniewkowie, wywieszono na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie  Miejskim  w  Gniewkowie przy ul. 17  Stycznia 11,  a  także  w  miejscu  planowanej inwestycji .                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                               Z up. BURMISTRZA

                                                                                              mgr Beata Kowalska

                                                                                               Zastępca Burmistrza

 

                                                                                                                                                            

Zamieszczono w dniu    …………………………….r.

 

zdjęto dnia……………….............................................r.

 

.................................................................

(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)