Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zawiadomienie o wydaniu decyzji GR.6220.13.16.2016 z dnia 17 marca 2017 r.

Komunikaty | 20 marca 2017 09:21 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 17 marca 2017 r.

GR.6220.13.16.2016

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353
z późn.zm.)

 

Burmistrz Woźnik

 podaje do publicznej wiadomości, że:


1. W dniu 16 marca 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
nr GR.6220.13.15.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej w Woźnikach przy ulicy Szkolnej 5, na działce nr 381/4.


2. Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte w dniu
8 grudnia 2016 r. na wniosek Inwestora.


3. Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Woźnikach w pokoju nr 14.


4. Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Woźnikach (www.bip.wozniki.pl ), wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu /parter/ oraz przekazane Sołtysowi Sołectwa Ligota Woźnicka, celem rozwieszenia na sołeckiej tablicy ogłoszeń.