Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o przystąpieniu do opracowania "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Szczytno na lata 2016-2013 z perspektywą na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego programu.

Aktualności | 17 marca 2017 14:56 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

RR.OŚ.602.1.2016                                                                                                     Szczytno, dnia 17 marca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

 

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Szczytno na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego programu”.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z projektem „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Szczytno na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego programu” w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, pokój 104 w godz. 7:30 – 15:30 w terminie do 07 kwietnia 2017 r.

W tym samym terminie wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące w/w projektu, w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie, w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, pokój 104 w godz. 7:30 – 15:30 lub na adres ugszczytno@ug.szczytno.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Szczytno.

Uwagi i wnioski złożone po wyznaczonym terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki