Przetargi - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego na zadanie pn. "Rozbodowa budynku remizy OSP w Krobicy"

Przetargi | 14 marca 2019 15:13 | Publikujący: Gmina Mirsk

 

         Mirsk dnia 14.03.2019r.

Nasz znak: IRI.271.01.2019.7

 
 

 

 

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 20.02.2019r. na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 516302-N-2019 oraz stronie internetowej http//bip.mirsk.pl  przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy”  Zamawiający informuje o:

 

u n i e w a ż n i e n i u

postępowania przetargowego

 

W postępowaniu przetargowym złożona została jedna oferta. Powodem unieważnienia postępowania jest cena oferty, która przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto Zamawiający nie ma możliwości na zwiększenie tej kwoty do wysokości ceny złożonej oferty.

Powyższa decyzja jest zgodna z zapisem art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

 Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 180 cytowanej wyżej ustawy od niniejszej decyzji  nie przysługuje odwołanie.

 

 

                                                                                                  Burmistrz

                                                                                       Miasta i Gminy Mirsk